Wspieranie realizacji zadań promujących zdrowy styl życia i abstynencję poprzez zagospodarowanie i zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, które mają pomysły i chęci aby zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży, do składania ofert w trybie pozakonkursowym (małe granty) na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania nie jest wymagany wkład własny.

Przypominamy, że zadania w trybie poza konkursowym:

 • mogą być realizowane nie dłużej niż 90 dni;
 • wnioskowana dotacja nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Przy rozpatrywaniu celowości zadań, pierwszeństwo będą miały oferty składane na realizację działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zajęcia powinny być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz  posiadające kwalifikacje do realizowania programów profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym.

Grupa docelowa: dzieci i młodzież z terenu gminy Niepołomice.

Miejsce: obszar gminy Niepołomice, preferowane będą oferty obejmujące swym zakresem również sołectwa.

Wymagania:

 • zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Niepołomice w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych itp. z zastosowaniem strategii profilaktycznych oraz propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego;
 • przeprowadzenie naboru uczestników (określenie sposobu w jaki nabór będzie przeprowadzony);
 • zabezpieczenie w czasie realizacji zajęć odpowiednich warunków uwzględniających wymogi reżimu sanitarnego związanego z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19 i aktualnymi zaleceniami ogłaszanymi przez rząd, ministra zdrowia i sanepid;
 • opracowanie i wdrożenie podczas zajęć programów profilaktycznych; przygotowanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje na podstawie umowy zlecenia albo prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej;
 • w przypadku zajęć organizowanych na terenie miasta Niepołomice co najmniej 40 proc. uczestników muszą stanowić osoby zamieszkujące sołectwa gminy;
 •  zadanie może być realizowane nie dłużej niż do 10 grudnia 2020 r.

Oczekiwane rezultaty:

 • zapewnienie uczestnikom atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny i wolny od używek;
 • rozwijanie u uczestników zajęć umiejętności życiowych wzmacniających czynniki chroniące;
 • zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia i szkodliwości stosowania używek;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, oraz jak się po taką pomoc zwrócić;
 • zapewnienie minimum 4 godzin tygodniowo zajęć dla każdego uczestnika.

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:

 • liczba osób uczestniczących w zajęciach (lista obecności: imię i nazwisko, miejscowość);
 • zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć;
 • artykuły w Gazecie Niepołomickiej lub na stronie internetowej Niepołomic;
 • wpisy na profilu/stronie/grupie na Facebooku oferentów/podmiotów realizujących zadanie.

Oferty należy złożyć w formie papierowej albo przez ePUAP (konto osoby uprawnionej do reprezentacji) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy
Placu Zwycięstwa 13, 32-005  Niepołomice po uprzednim wypełnieniu dokumentu w aplikacji Generator eNGO oraz wysłaniu drogą elektroniczną przez Generator eNGO – co najmniej 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

Sprawozdanie z realizacji zadania należy złożyć w formie papierowej albo przez ePUAP (konto osoby uprawnionej do reprezentacji) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13, 32-005  Niepołomice po uprzednim wypełnieniu dokumentu w aplikacji Generator eNGO oraz wysłaniu drogą elektroniczną przez Generator eNGO – wraz z potwierdzeniami osiągnięcia rezultatów zadania.