Wspieranie realizacji zadań promujących zdrowy styl życia i abstynencję poprzez zorganizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, które w okresie wakacji planują zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania, do składania ofert w trybie pozakonkursowym (małe granty) na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania nie jest wymagany wkład własny.

Przypominamy, że zadania w trybie poza konkursowym:

 • mogą być realizowane nie dłużej niż 90 dni;
 • wnioskowana dotacja nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Przy rozpatrywaniu celowości zadań, pierwszeństwo będą miały oferty składane na realizację działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zajęcia powinny być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz  posiadające kwalifikacje do realizowania programów profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym.

Grupa docelowa: dzieci i młodzież z terenu gminy Niepołomice.

Miejsce: obszar gminy Niepołomice, preferowane będą oferty obejmujące swym zakresem również sołectwa.

Wymagania:

 • zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Niepołomice wypoczynku w formie zajęć cyklicznych lub półkolonii;
 • przeprowadzenie naboru uczestników;
 • zabezpieczenie w czasie realizacji zajęć/półkolonii odpowiednich warunków uwzględniających wymogi reżimu sanitarnego związanego z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19 i aktualnymi zaleceniami ogłaszanymi przez rząd, ministra zdrowia i sanepid;
 • opracowanie i wdrożenie podczas zajęć/półkolonii programów profilaktycznych, przygotowanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Oczekiwane rezultaty:

 • zapewnienie uczestnikom atrakcyjnych form spędzania czasu w sposób bezpieczny i wolny od używek;
 • rozwijanie u uczestników zajęć umiejętności życiowych wzmacniających czynniki chroniące;
 • zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia i szkodliwości stosowania używek;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, oraz jak się po taką pomoc zwrócić;
 • zapewnienie minimum 5 godzin dziennie zajęć dla każdego uczestnika.

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:

 • liczba osób uczestniczących w zajęciach/półkolonii;
 • zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć;
 • artykuły w Gazecie Niepołomickiej, na stronie internetowej Niepołomic;
 • wpisy na profilu/stronie/grupie na Facebooku oferentów/podmiotów realizujących zadanie.

Prosimy o składanie ofert w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (w wersji papierowej lub przez e-PUAP) co najmniej 17 dni przed planowanym terminem realizacji zadania.

(Fot. Ashton Bingham – Unsplash)