Niepołomice, dnia 20.11.2019 r.
RGN.6840.1.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do zbycia

Niniejszym wykazem objęto:
Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach oś. Kaptarz oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1866/10 o powierzchni 0,0170 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00021291/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działka nr 1866/10 stanowi pas terenu o nieregularnym kształcie o niewielkiej deniwelacji, niezagospodarowany, porośnięty niską zielenią nieurządzoną.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla części obszaru osiedle Jazy zatwierdzonej uchwałą nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolami: 4 ZE – zieleń ekologiczna, 1

MU2- tereny mieszkaniowe i usługowe, 1 KDL – tereny drogowe. Cena nieruchomości wynosi 9.860,00 zł netto + 23 % podatek VAT doliczony do budowlanej części działki. Nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. ( 012) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publiczne wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres od 20 listopada do 11 grudnia 2019 r.