Sprawozdanie
z dnia 28 maja 2020 r.
Pełniącego Funkcje Burmistrza Niepołomic

I. Zarządzenia
W okresie między dniem 26 marca 2020r., a 27 maja 2020 r. wydane zostały zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie :
– zmiany budżetu Gminy Niepołomice na rok 2020 (3 zarządzenia),
– powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach,
– upoważnienie dla pracownika Ref. Gospodarki Nieruchomościami do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
– wyznaczenia na obszarze gminy Niepołomice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości,
– powołania komisji inwentaryzacyjnej mającej za zadanie sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego w związku z rozwiązaniem z dniem 30 kwietnia 2020 r. umowy o administrowanie z dnia 1 lipca 2002r. (Zamek Królewski w Niepołomicach),
– przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Niepołomice,
– zmiana Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „utworzenia dwóch klubów Malucha ‘Jacek’ i ‘Agatka’”,
– powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach”,
– zatwierdzenie opracowanych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach zmian w Regulaminie organizacyjnym,
– upoważnienia dla Dyrektora i niektórych pracowników MGOPS w Niepołomicach do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
– powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „eksploatacja (konserwacja, bieżące utrzymanie w sprawności) oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice”,
– powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 ul. Wielicka o dł. około 1300 m w miejscowości Podłęże”.

Zarządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), w sprawie:

– zawieszenie funkcjonowania form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów,
– zmiany Zarządzenia nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Urzędu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
– czasowej zmiany organizacji pracy w urzędzie w okresie stanu epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARC-CoV-2,
– czasowego zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV2,
– funkcjonowania (zamknięcia) klubów dziecięcych i żłobków w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV2,
– zmiana zarządzenia w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów,
– zmiany dotyczącej czasowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w czasie stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2,
– szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu Placu Targowego w Niepołomicach związanych ze stanem epidemii wywoływanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
– czasowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w okresie stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

II. Pandemia – informacje ogólne:
Nadal na terenie Zamku działa punkt kwarantanny. Pieczę nad nim sprawuje personel delegowany przez Starostę Wielickiego. Stan na dziś to 4 osoby poddane kwarantannie, a z nich ostatnia ma puścić kwarantannę – według planu –1 czerwca 2020r.

III. Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach
Zamek jest zabytkiem, na który Gmina przeznaczyła duże nakłady finansowe, a zarazem jest obiektem niezmiennie wymagającym dbałości, a co za tym idzie sporych nakładów finansowych.

Od 1998 roku zamkiem zarządza Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach. Przez ostatnie 15 lat na prezesem Zarządu Fundacji była pani Barbara Ptak.
Zadłużenie Fundacji na dzień 31 grudzień 2019 wynosiło ok.1 mln zł.

W dniu 31 marca 2020 roku Pani Prezes złożyła rezygnację z pełnienia funkcji i wypowiedziała umowę o pracę nie przekazując powierzonego jej mienia i od tego dnia jest nieobecna.

W związku z ciągle rosnącym długiem, powodowanym m. in. przez stałe koszty pracownicze i brakiem perspektyw realizacji zobowiązań, nie miałem innej możliwości niż 1 kwietnia 2020r. postawić Fundację w stan likwidacji. W tym miejscu należy wspomnieć, iż Fundacja miała dogodne warunki do prowadzenia działalności np. przez czynsz w wysokości 1 zł za 1 m2, dopłaty do inwestycji, kierowane zlecenia usług gastronomiczno-hotelowych bezprzetargowych, wyposażony hotel oraz inne elementy wyposażenia, odroczone terminy zapłaty za media (szczegóły znajdują się w protokole NIK z 2019r.). Pomimo tego Fundacja nie była w stanie spłacać własnych zobowiązań, nawet drobnych należności wobec naszych lokalnych przedsiębiorców.

Likwidatorem powołanym do zarządzania likwidacją został dotychczasowy członek Zarządu Fundacji, Grzegorz Leszczyński, który po dwudziestu paru dniach zrezygnował z pełnienia funkcji.

W związku z tym faktem na likwidatora został powołany mec Marcin Smolczewski z kancelarii Radców Prawnych IURATOR, który po zapoznaniu się z sytuacją finansową podjął działania zmierzające w pierwszej kolejności do uregulowania spraw pracowniczych, własnościowych, rozliczeniowych i sprawozdawczych. Ogrom długów na dzień dzisiejszy sięga około 1 700 000 zł. Na taki dług składają się m. in. pożyczki od instytucji finansowych, pobrane zaliczki, wynagrodzenia oraz zobowiązania w stosunku do dostawców.

Pracownicy Fundacji już w marcu 2020 r. złożyli do mnie prośbę o pomoc. Pomimo, że otrzymali oni wypowiedzenia od likwidatora, zamierzam w miarę możliwości zapewnić im możliwość pracy szczególnie, że któregoś dnia epidemia się skończy i Zamek na nowo zacznie działać.

Na dzień dzisiejszy trzech pracowników zostało zatrudnionych do prowadzenia podstawowych prac związanych z utrzymaniem zamku, a jeden pracownik został zatrudniony przez spółkę Wodociągi Niepołomice. Trwają rozmowy z następnymi osobami dedykowanymi do obsługi technicznej Zamku. Tutaj pragnę dodać, że sytuacją w jakiej znalazła się Fundacja wynika z nieprawidłowego sposobu zarządzania sferami działalności gospodarczej.

Podkreślić należy, że nie istnieje przepis, który nakłada na Gminę obowiązek łożenia środków finansowych na Fundację.

W odpowiedzi na zapytanie Gminy, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, pismem z dnia 29.04.2020 r., znak WIAS-710/19/20, wskazała, iż “analiza zagadnienia przedstawionego w przywołanym na wstępie piśmie pozwala podzielić pogląd, zgodnie z którym postanowienia statutu Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach przewiduje, że na majątek Fundacji składać się będą także kwoty przekazane przez Fundatora na działalność statutową, nie nakłada na Gminę Niepołomice, jako Fundatora Fundacji, obowiązku finansowego wspierania Fundacji, jak i nie stanowią podstawy ewentualnych roszczeń Fundacji względem Gminy Niepołomice o tego rodzaju wsparcie. Obowiązku takiego nie można wywodzić także z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984. o fundacjach (t.j. Dz.U z 2018r., poz 1491 z późn. zm.)”.

Również należy przypomnieć, że nie istnieje podstawa prawna do obciążania Fundatora, jakim jest Gmina Niepołomice, odpowiedzialnością za długi cywilnoprawne i w przeważającej części zobowiązania podatkowe Fundacji.

IV. Zamówienia Publiczne.
Wykaz procedur udzielenia zamówienia publicznego zakończonych w okresie od 29.02.2020 roku do 26.05.2020r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Aby zobaczyć załącznik nr 1 kliknij tutaj.