6 maja 2021 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice- zmiana nr 2.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża „Wola Batorska – Przyborowie”,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą: “Zamek Królewski w Niepołomicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1471 położonej w Podłężu)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1476 położonej w Podłężu)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1477 położonej w Podłężu)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1478 położonej w Podłężu)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 120/6 położonej w Suchorabie)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 120/7 położonej w Suchorabie)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 122/5 położonej w Suchorabie)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 122/7 położonej w Suchorabie)

Strona, na której będzie dostępna transmisja.