22 kwietnia 2021 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i sprawdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
5. Przedstawienie informacji nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego i Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2021-2044.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/174/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego “Jacek” oraz ustalenia jego statusu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/175/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego “Agatka” oraz ustalenia jego statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego (w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy), za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Niepołomice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/199/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia dokumentu “Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/341/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków ramach Programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/281/08 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 lutego 2008 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Niepołomice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 44/27 położonej w Podłężu).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Niepołomice przedwstępnej umowy zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1195 położonej w Podłężu).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1199/8 położonej w Woli Batorskiej).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 2340/4 położonej w Niepołomicach).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 2340/3 położonej w Niepołomicach).
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku wniesionego przez mieszkańców gminy Niepołomice. (dotyczy zakresu zagospodarowania powierzchni Rynku Niepołomickiego)
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku wniesionego przez redaktora TatrySkate.
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców gminy Niepołomice. (dotyczy nakazu likwidacji pieców)
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice. (dotyczy dopłat do rachunków dla ubogich mieszkańców gminy)
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców gminy Niepołomice. (dotyczy zakazu używania środków pirotechnicznych w miejscach publicznych)
32. Podjęcie rezolucji Rady Miejskiej w Niepołomicach, adresowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczącej wprowadzenia zakazu na obszarze Miasta i Gminy Niepołomice montażu i eksploatacji instalacji w których następuje spalanie węgla.
33. Ogłoszenie podjętych uchwał.
34. Sprawy różne, wolne wnioski.
35. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Strona, na której będzie dostępna transmisja.