Odwiedziliśmy wczoraj teren budowy obwodnicy Podłęża, by przyjrzeć się postępom prac na nowo powstającej drodze, która pozwoli odciążyć Podłęże i Niepołomice, a także poprawi dostęp do strefy inwestycyjnej.

Przypomnijmy, w ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną m.in:
– 2,2 km odcinka drogi łączącego wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej;
– 150-metrowa estakada nad torami kolejowymi linii nr 91;
– przepusty nad rzekami Bogusławą i Podłężanką.

W sierpniu zakończone zostaną wszystkie roboty związane z wykonywaniem nasypów. Na pierwszym odcinku drogi, od ronda do skrzyżowania z ul. Rudzice wykonane zostały już 2 warstwy bitumiczne. Pozostałe prace na tym odcinku to montaż lamp oświetleniowych, wykonanie terenów zielonych, profilowanie rowów, wykonanie zjazdów, zakończenie robót brukarskich, wykonanie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej oraz montaż barier i wykonanie poboczy.

Na pozostałych odcinkach drogi nadal trwają prace odwodnieniowe, brukarskie, prace związane z profilowaniem terenu oraz skarp, wykonywanie podbudów z kruszyw i przygotowanie budowy do wykonania warstw z betonu asfaltowego. Pozostają jeszcze do poprawy drogi serwisowe, które w czasie robót służyły jako drogi technologiczne.

Na obiekcie nad potokiem Zakrzówek do wykonania są roboty wykończeniowe, warstwa ścieralna, nawierzchnie na chodnikach i montaż barier.

Na wiadukcie nad terenem kolejowym zakończono zbrojenie ustroju nośnego i trwają przygotowania do betonowania, które jest planowane na 25-27 sierpnia. Równolegle wykonywane są prace ciesielskie na ściankach zaplecznych.

Na moście nad rzeką Podłężanka trwają przygotowania do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego oraz roboty wykończeniowe związane z umocnieniem stożków oraz zabezpieczeniem powierzchni betonowych.

 

Projekt nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.