W ostatnim czasie na obszarze Gminy Niepołomice, zaczęło obowiązywać 8 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Są to akty prawa miejscowego, na podstawie których wydawane są pozwolenia na budowę oraz określane jest przeznaczenie nieruchomości.

Obecnie na terenie Gminy Niepołomice obowiązuje 61 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowo uchwalone mpzp dzielą się na zmiany tekstowe obowiązujących planów, w których nastąpiła korekta zapisów oraz na nowe plany miejscowe:
1. Nowe Plany Miejscowe:
1) Niepołomice Centrum – plan obowiązujący na obszarze centrum Miasta Niepołomice:
https://www.niepolomice.eu/informator/niepolomice-centrum/
2) Niepołomice Nidec – plan obejmujący swoim zasięgiem obszar Firmy Nidec w Niepołomicach:
https://www.niepolomice.eu/informator/niepolomice-nidec/

2. Zmiany tekstowe istniejących planów w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, wód roztopowych i opadowych oraz ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w zakresie ograniczenia uciążliwości obiektów dla otocznia:
1) Zmiana tekstowa planu dla obszaru dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: „Chobot-Polana”:
https://www.niepolomice.eu/informator/niepolomice-chobot-zmiana-tekstowa-przydomowe-oczyszczalnie/
2) Zmiana tekstowa planu dla obszaru „Wola Zabierzowska I”:
https://www.niepolomice.eu/informator/wola-zabierzowska-i-przydomowe-oczyszczalnie/
3) Zmiana tekstowa planu dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”:
https://www.niepolomice.eu/informator/niepolomice-zabierzow-bochenski-i-przydomowe-oczyszczalnie/
3. Zmiany tekstowe istniejących planów w zakresie ograniczenia intensywności zabudowy:
1) Zmiana tekstowa planu dla obszaru „Niepołomice Jazy”:
https://www.niepolomice.eu/informator/niepolomice-jazy-jeden-dom-na-jednej-dzialce/
2) Zmiana tekstowa planu dla obszaru „Niepołomice Podgrabie i Zagrody”:
https://www.niepolomice.eu/informator/niepolomice-podgrabie-zmiana-tekstowa-jeden-dom-na-jednej-dzialce/
3) Zmiana tekstowa planu dla obszaru „Niepołomice Zagrody”:
https://www.niepolomice.eu/informator/niepolomice-zagrody-zmiana-tekstowa-jeden-dom-na-jednej-dzialce/

Równocześnie obecnie w Referacie Strategii i Rozwoju prowadzone są procedury planistyczne dotyczące n/w planów miejscowych. Są one obecnie na różnych etapach sporządzania. Zmiany dotyczą zarówno przygotowania nowego mpzp jak i zmian tekstowych dla danego obszaru.

Z pośród sporządzanych planów można wyróżnić następujący podział:
1. Nowe procedowane plany miejscowe:
1) plan dla części osiedla Piaski w Mieście Niepołomice – plan zostanie podzielony na dwa etapy: A i B;
2) plany dla miejscowości Podłęże, Suchoraba i Zakrzów – plany te są na etapie wniosku rolnego, oczekują na wydanie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi;
3) plany dla miejscowości Słomiróg, Staniątki i Zakrzowiec – plany te są na etapie wprowadzania poprawek do ich zapisów, po otrzymaniu decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
4) plan dla obszaru złoża kruszywa naturalnego „Wola Batorska Przyborowie”;
5) plany dla obszarów „Wola Batorska II”, „Wola Zabierzowska II”, „Zabierzów Bocheński II” w zakresie uzupełnienia tzw. „białych plam”. Plany te są przygotowywane do uchwalenia.

2. Procedowane zmiany tekstowe istniejących planów:
1) zmiana tekstowa mpzp dla obszaru „Niepołomice Strzelnica” – zmiana ta ma na celu dopuszczenie lokalizacji wolnostojących usług publicznych na wydzielonych działkach oraz ograniczenia intensywności zabudowy. Plan ten jest przygotowywany do uchwalenia;
2) zmiana tekstowa planu „Wola Batorska I” – zmiana dotyczy zapisów planu zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, wód roztopowych i opadowych oraz ustalenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w zakresie ograniczenia uciążliwości obiektów dla otocznia;
3) zmiana tekstowa planu Zagorze na południe od DK94 – zmiana dotyczy ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy, i budowy układu komunikacyjnego w zakresie obsługi parkingowej oraz ustalenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w zakresie maksymalnej wysokości budynków. Plan ten jest obecnie po etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

Dodatkowo prowadzone są prace planistyczne obejmujące zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w zakresie: (1) aktualizacji granic udokumentowanych złóż kopalin; (2) określenia szczegółowych zasad interpretowania zapisów Studium na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; (3) określenia możliwości rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Zgodnie z uchwałą o przystąpieniu Rady Miejskiej w Niepołomicach – powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowych terenów budowlanych.

Stan na 23 kwietnia 2020 r.