Niepołomice, 10.01.2020 r.

RGN.6840.1.1.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do najmu

Niniejszym wykazem objęto:

Pomieszczenia sal dydaktycznych: nr 100, 112 o powierzchni powyżej 45 m², nr 103 o powierzchni poniżej 45 m² oraz sali gimnastycznej zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2335/3 dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – naukowych i zajęć rekreacyjno – sportowych.

Cena najmu pomieszczeń wynosi:
sale dydaktyczne nr 110 i 112 – 20,00 zł netto + VAT / 1 h
sala dydaktyczna nr 103 – 15,00 zł netto + VAT / 1 h
sala gimnastyczna – 25,00 zł netto + VAT / 1 h
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
Termin zawarcia umów najmu – powyżej 3 miesięcy.
Pomieszczenia zostaną wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu w terminie od 10 do 31 stycznia 2020 r.