Poprawiono dn.: 20.10.2023

Radni Rady Miejskiej w Niepołomicach podjęli uchwałę o ustanowieniu stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz twórczości artystycznej. O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy gminy Niepołomice. 

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą nr LXIII/823/23 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 września 2023 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego i artystycznego Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom zamieszkałym na terenie gminy Niepołomice.

Stypendium będzie przyznawane za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentom do ukończenia 25. roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Niepołomice.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
a) dyrektorzy szkół;
b) pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci;
c) kluby lub organizacje sportowe, w którym uczeń trenuje;
d) dyrektorzy placówek działających w sferze kultury;
e) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia;
f) stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne mające swoją siedzibę na terenie gminy Niepołomice

Wnioski o stypendium należy składać do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa regulamin.

Załączniki do pobrania: