Ogłoszenie

W wykonaniu obowiązku wynikającego z 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) — zawiadamia się o ograniczeniach w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, wprowadzonych zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 kwietnia w sprawie czasowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach w okresie stanu epidemii związanej z wirusem SARS-Cor-2, tj. zarządzeniem o następującej treści:

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. I i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). w związku z 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 697) – zarządzam. co następuje:

§1

1. W okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania, wprowadzam następujące wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach:
1) bezpośrednia (osobista) obsługa interesantów ograniczona zostaje do spraw:
a) rejestracji stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów):
b) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
c) ochrony środowiska, w tym dotyczących:
– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. a o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm. )
– decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DZU. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
d) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

2) w sprawach nie wymienionych w pkt. 1 — bezpośrednia (osobista) obsługa w dalszym ciągu pozostaje wstrzymana

3) składanie pism, wniosków (podań) możliwe jest:
a) poprzez wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13).
b) za pośrednictwem operatora pocztowego,
c) drogą elektroniczną (e-mail: magistrat@niepolomice.eu).
d) przy wykorzystaniu platformy ePUAP (pismo musi zostać podpisane za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego).

2. Wykonywanie zadań. o których mowa w ust. I pkt 1, wiąże się każdorazowo z koniecznością uprzedniego telefonicznego umówienia osoby zainteresowaną bezpośrednią (osobistą) obsługą w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach i może się wiązać (ponadto) z innymi ograniczeniami i utrudnieniami, takimi jak obowiązek pomiaru temperatury lub dezynfekcji rąk przed wejściem do tego Urzędu, ograniczanie liczby osób zainteresowanych jednocześnie w tym Urzędzie nieprzekraczanie przez te osoby specjalnie wyznaczonej strefy obsługi.

§2

Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Niepołomicach dalszym ciągu możliwy jest drugą elektroniczną (mailową pod adresem magistrat@niepolomice.eu lub e-puap) i telefoniczną przy wykorzystaniu niżej wymienionych (właściwych ze względu na przedmiot sprawy) numerów telefonów poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu:
1) Biuro Obsługi Klienta – tel. 12 250 94 04;
2) Sekretarz Gminy Niepołomice – tel. 12 250 94 31;
3) Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej – tel. 12 250 94 34;
4) Urząd Stanu Cywilnego – tel. 12 250 94 05 (konto do opłat: 75 8619 0006 0060 0600 0103 0001);
5) Wydział Edukacji – tel. 12 250 94 45;
6) Referat Ewidencji Ludności – tel. 12 250 94 03;
7) Referat Wymiaru Podatków – tel. 12 250 94 09;
8) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 12 250 94 06;
9) Referat Utrzymania Inwestycji – tel. 12 250 94 33;
10) Referat Inwestycji Drogowych – tel. 12 250 94 19;
11) Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. 12 250 94 07;
12) Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej – tel. 12 250 94 51;
13) Referat Strategii i Rozwoju – tel. 12 250 94 08;
14) Referat Promocji i Kultury – tel. 12 250 94 50;
15) Referat Zamówień Publicznych – tel. 12 250 94 13;
16) Referat Księgowości Finansowej i Planowania i Budżetu – tel. 12 250 94 10;
17) Ewidencja Przedsiębiorców – tel. 12 250 94 02;
18) Referat Księgowości Finansowej i Planowania i Budżetu – tel. 12 250 94 10;
19) Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji — teł. nr 12 250 94 53.

§3

Zalecam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ograniczenie pracy bezpośrednio wykonywanej w budynkach tego Urzędu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy każdej wewnętrznej komórki organizacyjnej. Pracownikom. o których mowa, rekomenduję wykonywanie pracy zdalnej, której zakres, szczegóły, a także sposób bieżącego (codziennego) dokumentowania jej rezultatów, powinny zostać uzgodnione z bezpośrednim przełożonym oraz z Sekretarzem Gminy Niepołomice. przy zachowaniu zasad określonych w odrębnym zarządzeniu (zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Niepołomicach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach mających na Ce;u zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2) oraz zapewnieniu, w stopniu maksymalnym. Kontaktu pracownika wykonującego pracę zdalną z interesantami.

§4

1. Określam wewnętrzny sposób przekazywania i uzgadniania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach korespondencji i dokumentacji, zastrzegając dla takiego przekazywania i uzgadniania formę elektroniczną przy użyciu służbowych adresów e-mail.

2. Wewnętrzny sposób przekazywania i uzgadniania, o którym mowa w ust. 1. dotyczy w szczególności następujących czynności:
1) przekazywania korespondencji lub dokumentów w formie skanów;
2) przekazywania i uzgadniania projektów uchwał Rady Miejskiej w Niepołomicach (z pominięciem wymogu parafowania na projekcie dokumentu);
3) przekazywania i uzgadniania projektów zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice (z pominięciem wymogu parafowania na projekcie dokumentu);
4) przekazywania i uzgadniania projektów umów (z pominięciem wymogu parafowania na projekcie dokumentu);
5) opiniowania (z pominięciem wymogu parafowania na opinii).

3. Czynności. o których mowa w ust. 1-2, należy realizować z zachowaniem obowiązujących procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych.

4. Korespondencję obejmującą czynności, o których mowa w ust. 1-2, podejmowane w toku postępowania administracyjnego, włącza się do akt sprawy.

§5

Dokonywanie płatności w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach u dalszym ciągu pozostają wstrzymane (płatności mogą być dokonywane przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy 75 8619 0006 0060 0103 0001).

§6

Osobiste przyjmowanie mieszkańców przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w dalszym ciągu pozostaje zawieszone.

§7

Uchylam zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Miasta i Gminy w Niepołomicach w okresie sianu epidemii związanej z zakażeniami wirusem w SARS-CoV-2.

§8

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

(-) Krystian Zieliński

Z treścią ogłoszenia można się zapoznać tutaj.