Poprawiono dn.: 06.07.2023

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, zwłaszcza wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, pojawiły się niejasności dotyczące wysokości dotacji przekazywanej z budżetu gminy publicznym i prywatnym przedszkolom. Aby rozwiać wątpliwości, przedstawię krótko strukturę mechanizm, według którego wypłacamy dotacje.

W 2022 r. w ramach placówek pu­blicznych funkcjonowały 4 przedszkola i 5 zespołów szkolno-przedszkolnych, do których łącznie chodziło 833 przed­szkolaków. Funkcjonowało również 13 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 862 dzieci.

Niezależnie od tego, czy placów­ka jest publiczna czy prywatna, gmina Niepołomice przekazuje co miesiąc dotację na każde dziecko, które do niej chodzi.

Kwota przekazywana na każde dziecko w placówce publicznej wyno­si 100%, czyli obecnie 1.310,82 zł.

Prywatne przedszkole otrzymuje 75%, co daje obecnie 983,11 zł co miesiąc na każde dziecko.

Od tej zasady obowiązują dwa wy­jątki.

Pierwszy dotyczy dziecka niepeł­nosprawnego – w tym przypadku do­tacja jest oczywiście wyższa.

W drugim przypadku – zgodnie z przepisami art. 31 ustawy z 14 grud­nia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 900), gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach publicz­nych, jest zobowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicz­nych przedszkoli. Można do niego przystąpić po spełnieniu warunków określonych w Prawie oświatowym. Taki konkurs dotyczący zapewnie­nia opieki w roku szkolnym 2023/2024 (wzorem lat poprzednich) ogłosiliśmy na początku czerwca.

Podsumowując: dzieci, które z braku miejsc nie zostaną przyjęte do placó­wek publicznych, zostaną przekiero­wane do tych przedszkoli prywatnych, które przystąpiły do konkursu i podpi­sały z gminą stosowną umowę. Takie placówki, tak jak przedszkola publicz­ne, otrzymają 100% kwoty dotacji, czyli 1.310,82 zł na przedszkolaka co miesiąc. Te, które tego nie zrobiły, do­staną 75%.

Dodam jeszcze na koniec, że gmina Niepołomice w 2022 roku przekazała do przedszkoli niepublicznych dota­cje o łącznej wysokości 11.344.698,40 zł. Kwoty dotacji rosną z roku na rok. Dla porównania: w 2021 r. było to 8.051.458,57 zł.

Grafika pokazująca kwoty przekazywane przez gminę przedszkolom