Studium uwarunkowań

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice
Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XVII/231/16 z dnia 11.02.2016r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Nie dotyczy
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od 11.02.2016r.
Obszar objęty planem :
Dotyczy całego obszaru Miasta i Gminy Niepołomice w granicach administracyjnych
Powierzchnia obszaru objętego planem :
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
Uchwała_ws_Studium_3_2.pdf
Studium_3_2_uwarunkowania_2016.pdf
Studium_3_2_kierunki_2016.pdf

Podobne artykuły