15 grudnia 2011 została uchwalona strategia dla Miasta i Gminy Niepołomice. Pracował nad nią około stuosobowy zespół w ramach projektu „Decydujmy razem”.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice jest dokumentem opisującym aspekty ważne dla wszystkich mieszkańców gminy, takie jak wartości, którymi się kierujemy, standardy zachowań, ale przede wszystkim nadaje kierunek naszym działaniom oraz określa cele, jakie chcielibyśmy osiągnąć w najbliższych dziesięciu latach.

Dokument powstawał przez pół roku. W jego tworzeniu wzięło udział ponad 100 osób z różnych środowisk. Nie bez przyczyny projekt, w ramach którego powstała Strategia, zatytułowany był „Decydujmy Razem”, a partycypacja społeczna to jego kluczowy element. Spotkania warsztatowe, analizy eksperckie, diagnozy i ankiety, konsultacje – wszystkie te działania miały na celu wypracowanie dokumentu, z którym będą się identyfikowali mieszkańcy, którym posłużą się pracownicy gminnych placówek. Taki dokument jest niezbędny, aby ubiegać się o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

W Strategii wyznaczono trzy istotne dla rozwoju Miasta i Gminy obszary. Nazwano je w dokumencie domenami i są to:

  • Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał gospodarczy,
  • Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się mieszkańcy,
  • Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego.

Do każdego z obszarów przypisano zadania oraz jednostki za nie odpowiedzialne, koszty ich wykonania i czas realizacji.


Jak powstawała Strategia Rozwoju?

W maju 2011 r. podpisaliśmy umowę z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Powołaliśmy zespół złożony z 40 przedstawicieli różnych środowisk, m.in. urzędników, członków stowarzyszeń, dyrektorów placówek, tzw. liderów opinii. Wsparliśmy się profesjonalistami z Centrum Doradztwa Strategicznego. Odbyło się 9 warsztatów głównych. Przeprowadziliśmy 4 spotkania z radnymi, przewodniczącymi zarządów osiedli, kierownikami domów kultury. W tworzeniu strategii brało udział ok. 100 osób, uczestnicząc w warsztatach, przekazując swoje sugestie mailowo i ustnie, czy tak jak studenci, pisząc artykuły do „Gazety Niepołomickiej”. Gotowy dokument poddano konsultacjom, w których uczestniczyło 40 osób. Przez pół roku dyskutowaliśmy o ostatecznym kształcie dokumentu.

Równolegle miały miejsce spotkania 31-osobowej grupy młodzieży. Przeprowadziła ona badania terenowe i ankietę wśród 248 mieszkańców. Wypracowała w ten sposób swój dokument – tzw. Off-Strategię. Udało się też zaangażować najmłodszych, organizując konkurs plastyczny. Wzięło w nim udział 130 dzieci. Prace posłużyły do stworzenia logo strategii.


Misja rozwojowa Miasta i Gminy Niepołomice

Niepołomice to miejsce, gdzie pokonuje się bariery rozwojowe (gospodarcze, edukacyjne, społeczne), wyznaczające europejskie standardy rozwoju innym miastom w Polsce. Nieograniczony rozwój Gminy jest odczuwalny przez całą społeczność lokalną i służy zapewnieniu warunków do samorealizacji jej mieszkańców.

Dokument zawierający pełną strategię znaleźć można klikając w poniższy link:

– Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły