Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › REGIO-MOB

REGIO-MOB

REGIO-MOB

Poprawiono dn.: 21 marca 2022

Logo w postaci zielonej strzałki z napisem Regio-Mob. Interreg Europe.REGIO-MOB

(Projekt zrealizowany)

Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience – Międzyregionalne nabywanie wiedzy w kierunku zrównoważonej mobilności w Europie: doświadczenie REGIO-MOB

Partnerzy

 • Gmina Niepołomice – Polska
 • Andaluzyjski Instytut Technologii (Andalusian Institute of Technology) – Hiszpania (do 2017 roku)
 • Instytut Ruchu i Transportu w Lublanie (Institute of Traffic and Transport Ljubljana) – Słowenia
 • Regionalne Stowarzyszenie Gmin z Lazio (Regional Association of Lazio Municipalities – Anci Lazio) – Włochy
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo-Zachodnia Oltenia (Regional Development Agency Southwest Oltenia) – Rumania
 • Region Macedonia Zachodnia (Region of Western Macedonia) – Grecja
 • Partnerstwo w transporcie – Południowo-wschodnia Szkocja (Southeast Scotland Transport Partnership) – Wielka Brytania

Budżet
Budżet ogółem: 1.511.789 €
Budżet dla gminy Niepołomice: 175.318 €, czyli ok. 736.000 PLN

Okres realizacji
2016 – 2020

Strona internetowa
https://www.interregeurope.eu/regio-mob/

Tematyka

Celem projektu jest usprawnienie polityki na szczeblu regionalnym, związanej z mobilnością, prowadzącej do rozwoju transportu niskoemisyjnego. Osiągnięcie założonego celu powinno się odbyć zarówno dzięki nabywaniu nowej wiedzy, jak również wzajemnej wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy partnerami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Końcowym efektem będzie opracowanie i wdrożenie regionalnych planów mobilności, mając na uwadze stanowisko wszystkich uczestniczących interesariuszy, z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju.

Projekt zakłada m.in:

 • Przegląd Regionalnego Planu Mobilności.
 • Wizyty studyjne i warsztaty w celu poznania technologii, sprzętu, oprogramowania itp. stosowanych przez instytucje partnerskie.
 • Nabycie nowych doświadczeń i dobrych praktyk, stosowanych przez organizacje i instytucje partnerskie.
 • Wypracowanie wspólnie z partnerami propozycji nowych rozwiązań w dziedzinie szeroko pojętej, zrównoważonej mobilności oraz dostępności transportu publicznego.
 • Zaprojektowanie centrum kontroli i zarządzania systemem zbiorowej transportu publicznego.
 • Lepsze wykorzystanie ICT w planowaniu i zarządzaniu systemem zbiorowego transportu publicznego.
 • Opracowanie pakietu poradników i rekomendacji, które będą służyły wszystkim regionom w UE zainteresowanym tematyką zrównoważonej mobilności.
 • Monitorowanie prowadzonych działań.

 

Projekt REGIO-MOB jest współfinansowany w programu INTERREG EUROPE Unii Europejskiej.

Przejdź do góry