Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Gospodarka odpadami › Realizacja ustawy śmieciowej

Realizacja ustawy śmieciowej

Realizacja ustawy śmieciowej

Poprawiono dn.: 09.08.2019


Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienione zostały zasady odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, sposób ich segregacji oraz zasady pobierania opłat za odbiór tych odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Niepołomice wszedł w życie 1 lipca 2013 r.

  • Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców:
    Właścicielem odpadów komunalnych, które powstają na terenie nieruchomości zamieszkałych, w myśl nowych przepisów jest gmina.
  • Mieszkańcy nie muszą zawierać umów bezpośrednio z przedsiębiorstwami wywozowymi na odbiór tych odpadów komunalnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.
  • Gmina ogłosiła przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz podpisała umowę z przedsiębiorcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Odpady komunalne z terenu Gminy Niepołomice odbiera konsorcjum złożone z Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami oraz firmy SITA Małopolska Sp. z o.o.
  • Mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia nowej wysokości należnej opłaty.
  • Gmina, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości.
  • Posegregowane odpady komunalne odbierane są taniej niż odpady zmieszane.

Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami, dotyczące m.in. sposobów segregacji, stawek opłat, wzorów dokumentów znajdują się w zakładkach po prawej stronie albo na stronie www.bip.malopolska/umigniepolomice.

Przejdź do góry