Komisje działające w ramach Rady Miejskiej w Niepołomicach:

Komisja budżetowa
Do jej głównych zadań należy analiza projektu budżetu gminy, jego bieżącej realizacji oraz sprawozdań z jego wykonania.

Skład:
Marek Ciastoń,
Wojciech Ciastoń,
Waldemar Juszczyński,
Paweł Lasek,
Karolina Marzec – przewodnicząca.

Komisja gospodarki
Odpowiada za opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planowania inwestycji gminnych, a także analizę rozwoju przedsiębiorczości w gminie.

Skład:
Stanisław Lebiest,
Karolina Marzec,
Adam Suślik – przewodniczący,
Józef Trzos,
Wojciech Wimmer.

Komisja ładu i bezpieczeństwa publicznego
W jej gestii leżą sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, pożarnictwem czy ochroną przeciwpowodziową.

Skład:
Wojciech Ciastoń,
Michał Hebda,
Stanisław Lebiest,
Adam Suślik,
Edward Wnęk – przewodniczący.

Komisja oświaty i kultury
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli czy instytucji kultury.

Skład:
Andrzej Gąsłowski – przewodniczący,
Małgorzata Juszczyk,
Marta Korabik,
Zuzanna Polańska,
Barbara Wdaniec,
Agata Zawadzka.

Komisja skarg, wniosków i petycji
Rozpatruje skargi na działania burmistrza lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez mieszkańców.

Skład:
Anna Front,
Waldemar Juszczyński,
Paweł Lasek – przewodniczący,
Stanisław Łosiński,
Stanisława Zielińska.

Komisja zdrowia, sportu i opieki społecznej
Odpowiada za działania związane ze sportem gminnym, instytucjami ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, a także za działania dotyczące zapobiegania i profilaktyki alkoholizmu i narkomanii.

Skład:
Anna Front – przewodnicząca,
Małgorzata Juszczyk,
Marta Korabik,
Stanisław Łosiński,
Barbara Wdaniec;

Komisja rewizyjna
Kontroluje gospodarkę finansową, a także działalność burmistrza i jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych Gminy pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

Skład:
Zuzanna Polańska,
Krzysztof Sondel,
Józef Trzos,
Wojciech Wimmer,
Agata Zawadzka,
Stanisława Zielińska.

Podobne artykuły