Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Rada Miejska – informacje ogólne

Rada Miejska – informacje ogólne

Rada Miejska – informacje ogólne

Poprawiono dn.: 2 grudnia 2021

Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny gminy. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Od wyborów w 2018 r. kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru.

Obecna rada została wybrana jesienią 2018 r. Kolejne wybory zaplanowane są na jesień 2023 r.


Sesje rady zwoływane są średnio raz w miesiącu, odbywają się w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Są jawne i otwarte. Każdy zainteresowany może przyjść i przysłuchiwać się obradom. Informacje o sesjach, projekty uchwał, wyniki głosowań oraz podjęte uchwały są publikowane na stronie: niepolomice.esesja.pl

Są one na żywo transmitowane w Internecie na stronie niepolomice.esesja.pl


Radni pracują nie tylko podczas sesji, ale również w ramach komisji. Rada może ze swojego składu powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W niepołomickiej radzie są następujące komisje stałe:

  • budżetowa,
  • gospodarki,
  • oświaty i kultury,
  • zdrowia, sportu i opieki społecznej,
  • ładu i bezpieczeństwa publicznego,
  • rewizyjna.

Działa ponadto komisja skarg, wniosków i petycji.


W Radzie Miejskiej w Niepołomicach zasiada 21 radnych. Na jej czele stoi przewodniczący, który ma dwóch zastępców.

Skład Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Ciastoń, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w magistracie (pl. Zwycięstwa 13, pok. nr 7).

Kontakt e-mailowy do Rady Miejskiej: radamiejska@niepolomice.eu


Przewodniczący rady pobiera dietę w wysokości 2.013,10 zł, a jego zastępcy po 1.342,07 zł.

Dieta przewodniczących komisji stałych to 939,45 zł, a podstawowa dieta radnego wynosi: 805,24 zł.

Za nieobecność na sesji zwyczajnej radnemu potrącana jest połowa podstawowej diety.


Dietę w wysokości 400 zł pobiera również 12 sołtysów i 7 przewodniczących zarządów osiedli.

 

Przejdź do góry