Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Search
Generic filters

Program wymiany pieców

Program wymiany pieców

W dalszym ciągu realizujemy program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice (pilotażowy program wystartował w 2017 roku) umożliwiający otrzymanie dofinansowania do wymiany pieców węglowych w domach prywatnych.
Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają swoje budynki nieekologicznymi źródłami ciepła (piece węglowe) i chcą wymienić swoje kotły na ekologiczne, gazowe piece centralnego ogrzewania lub kotły na biomasę, tam gdzie nie ma możliwości podłączenia gazu (o parametrach emisji nie gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu).

Jak wziąć udział w projekcie?

Należy wypełnić wniosek aplikacyjny (jest dostępny do pobrania na stronie www.niepolomice.eu, a także w wersji tradycyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach) Nieruchomość zakwalifikowana do programu musi mieć uregulowany status prawny. W przypadku współwłasności wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele.

Chęć udziału w programie oraz stosowne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Po zarejestrowaniu wniosku, zgłoszone domy odwiedzą audytorzy energetyczni, którzy oszacują zapotrzebowanie energetyczne i jeśli nie przekroczy ono 150kWh/1 m2 na rok energii pierwotnej (czyli w przybliżeniu dla 100-120 m2 powierzchni ogrzewanej  potrzebujemy rocznie ok. 2,5 tony węgla), dom będzie mógł zostać zakwalifikowany do programu.

Ocenę energetyczną przeprowadzi zewnętrzna firma wyłoniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obecność audytorów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 7 tys. zł i jest podzielona na dwie składowe. Pierwszą jest koszt zakupu pieca zgodnego z przeprowadzonym audytem. W tym przypadku kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 6 tys. zł. Jeśli wymiana pieca wiązać się będzie z remontem instalacji wewnętrznej, na materiały i prace remontowe można otrzymać do 1 tys. zł dofinansowania.

Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw musimy zainwestować własne środki w wymianę pieca i ewentualny remont instalacji, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. Przedstawione wartości dofinansowania to stawki maksymalne, ostateczna wartość zostanie ustalona na podstawie zaleceń audytora (zakres prac i moc nowo zainstalowanego pieca) oraz na podstawie weryfikacji faktur. Poniesione wydatki muszą być celowe, rzetelne i racjonalnie oszczędne.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Po zakwalifikowaniu się do projektu zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy, w której określone zostaną parametry kotła, zakres zmian i remontów w instalacji oraz termin realizacji inwestycji.

Później będzie można rozpocząć prace, tak by ukończyć je przed kolejnym sezonem grzewczym. Warto pamiętać, że koszty poniesione przed podpisaniem umowy z gminą nie będą refundowane. Prace można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy.

Warunkiem koniecznym jest trwałe usunięcie kotła nieekologicznego oraz zgoda na przeprowadzenie kontroli danego gospodarstwa domowego pod groźbą utraty dofinansowania – wraz z odsetkami.

W przypadku otrzymania dofinansowania nie można przez następne 5 lat od dnia zakończenia projektu używać innego pieca niż ten zamontowany.

Nie otrzymamy dofinansowania w przypadku wymiany starego pieca gazowego na nowy piec gazowy, wymiany starego pieca węglowego na nowy piec węglowy, a także montażu źródła ciepła w nowym budynku. Dofinansowanie na takie działania można otrzymać z innych projektów (czyste powietrze, ulga termomodenizacyjna).

Skąd pobrać wniosek aplikacyjny

Wniosek o dofinansowanie

Można go również dostać w wersji tradycyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Szczegółowe informacje 

Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej UMiG,
plac Zwycięstwa 13 (II piętro, pokój nr 11)
tel. 12 250 94 54, 12 250 94 51, 12 250 94 52

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Informacje dotyczące postępu programu wymiany pieców w Gminie Niepołomice

  • Etap I, realizowany w latach 2016-2020 przewidywał wymianę 263 pieców, ten etap jest zakończony (trwają ostatnie rozliczenia – do końca II kwartału 2020 r.).
  • Etap II, realizowany w latach 2018-2020 przewiduje wymianę 412 pieców.

Całkowita wartość inwestycji w ramach obu etapów to: 6.340.996,86 zł. Dofinansowanie z UE wynosi 6.261.843,76 zł. Zadanie ma być zakończone do końca stycznia 2022 r.

Informacje dotyczące niskiej emisji:

Podobne artykuły

Go to Top