Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 2

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 2

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 2

Poprawiono dn.: 20 lutego 2024

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – etap 2

Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy, co jest zbieżne z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice.

Program realizowany jest poprzez dofinansowanie do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na piece gazowe spełniające wszystkie normy emisyjności. Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości do 6 000 zł na zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz 1 000 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy. Wnioskodawcą może być każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość na terenie gminy.

Nabór do programu został zakończony.

Numer umowy/ decyzji: RPMP.04.04.01-12-0280/18-04

Nazwa beneficjenta: Gmina Niepołomice

Tytuł projektu: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – etap 2

Program Operacyjny: RPMP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPMP.04.00.00. Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie: RPMP.04.04.00. Redukcja emisji zanieczyszczań do powietrza

Poddziałanie: RPMP.04.04.01. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT

Koszty w projekcie:

  • Ogółem: 5.086.941,99 zł
  • Kwalifikowalne: 4.867.424,18 zł
  • Dofinansowanie: 4.794.572,16 zł

Liczba modernizowanych źródeł ciepła: 695 szt.

Zakończenie projektu: 30 czerwca 2023 r.

Procedura udziału w projekcie

Należy wypełnić wniosek aplikacyjny (jest dostępny do pobrania na stronie www.niepolomice.eu, a także w wersji tradycyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach). Nieruchomość zgłoszona do programu musi mieć uregulowany status prawny. W przypadku współwłasności wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele.

Chęć udziału w programie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Po zarejestrowaniu wniosku, zgłoszone domy odwiedzą audytorzy energetyczni, którzy oszacują zapotrzebowanie energetyczne i jeśli nie przekroczy ono 150kWh/1 m2 na rok energii pierwotnej (czyli w przybliżeniu dla 100-120 m2 powierzchni ogrzewanej  potrzebujemy rocznie ok. 2,5 tony węgla), dom będzie mógł zostać zakwalifikowany do programu.

Ocenę energetyczną przeprowadzi zewnętrzna firma wyłoniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obecność audytorów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 7 tys. zł i jest podzielona na dwie składowe. Pierwszą jest koszt zakupu pieca zgodnego z przeprowadzonym audytem. W tym przypadku kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 6 tys. zł. Jeśli wymiana pieca wiązać się będzie z remontem instalacji wewnętrznej, na materiały i prace remontowe można otrzymać do 1 tys. zł dofinansowania.

Otrzymana kwota będzie refundacją poniesionych kosztów, to znaczy, że najpierw musimy zainwestować własne środki w wymianę pieca i ewentualny remont instalacji, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. Przedstawione wartości dofinansowania to stawki maksymalne, ostateczna wartość zostanie ustalona na podstawie zaleceń audytora (zakres prac i moc nowo zainstalowanego pieca) oraz na podstawie weryfikacji faktur. Poniesione wydatki muszą być celowe, rzetelne i racjonalnie oszczędne.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Po zakwalifikowaniu się do projektu zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy, w której określone zostaną parametry kotła, zakres zmian i remontów w instalacji oraz termin realizacji inwestycji.

Później będzie można rozpocząć prace, tak by ukończyć je przed kolejnym sezonem grzewczym. Warto pamiętać, że koszty poniesione przed podpisaniem umowy z gminą nie będą refundowane. Prace można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy.

Warunkiem koniecznym jest trwałe usunięcie kotła nieekologicznego oraz zgoda na przeprowadzenie kontroli danego gospodarstwa domowego pod groźbą utraty dofinansowania – wraz z odsetkami.

W przypadku otrzymania dofinansowania nie można przez następne 5 lat od dnia zakończenia projektu używać innego pieca niż ten zamontowany.

Nie otrzymamy dofinansowania w przypadku wymiany starego pieca gazowego na nowy piec gazowy, a także montażu źródła ciepła w nowym budynku.

Możliwe jest łączenie dofinansowania z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze oraz ulgą termomodernizacyjną.

Skąd pobrać wniosek aplikacyjny

Wniosek o dofinansowanie (PDF, 262 kb)

Wniosek o dofinansowanie (Word)

Można go również dostać w wersji tradycyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Przejdź do góry