Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

postępowania OŚR.6220.20.2019

postępowania OŚR.6220.20.2019

Radni składający interpelacje :

Karolina Marzec

Treść interpelacji :

Dotyczy: postępowania znak: OŚR.6220.20.2019 w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogową planowanego do realizacji w Woli Batorskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 527/51, 527/73, 527/74, 527/75, 527/76, 527/77 oraz 527/55, 532/3, 527/41 ”

W nawiązaniu do Obwieszczenia o wszczęciu postępowania znak: OŚR.6220.20.2019 w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogową planowanego do realizacji w Woli Batorskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 527/51, 527/73, 527/74, 527/75, 527/76, 527/77 oraz 527/55, 532/3, 527/41”, po zapoznaniu się z przedłożoną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokumentacją zwracam się do Pana z prośbą o uwzględnienie w ocenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przede wszystkim oddziaływania na ludność zamieszkującą tereny bezpośrednio przyległe do budowy hali, ze szczególnym uwzględnieniem czynników niwelujących wpływ inwestycji na życie i zdrowie ludzi. Zapewnienie odpowiednich rozwiązań na jak najwcześniejszym etapie budowy ma diametralne znaczenie, szczególnie w kontekście założeń pracy zakładu w systemie trzyzmianowym (pkt 3 KIP).

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogową planowanego do realizacji w Woli Batorskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 527/51, 527/73, 527/74, 527775, 527/76, 527/77, 527/55, 532/3, 527/41” (sygnatura postępowania OŚR.6220.20.2019).

W odpowiedzi na złożoną w dniu 24.01.2020 rok interpelację dotyczącą wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Inwestorowi, tj. Biuro Techniczno – Handlowe BTH IMPORT STAL Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków dla w/w przedsięwzięcia – przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Wniosek został przedłożony przez Inwestora w Urzędzie Miasta w dniu 23.09.2019r.

Po dokonanym uzupełnieniu braków formalnych we wniosku (wynikających z przepisu art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) w dniu 28.11.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry