Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Ochrona środowiska › Polityka środowiskowa gminy

Polityka środowiskowa gminy

Polityka środowiskowa gminy

Poprawiono dn.: 22.09.2020

Zadania z zakresu ochrony środowiska w skali lokalnej realizowane są przez jednostkę organizacyjną urzędu gminy – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Adres referatu: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice , Plac Zwycięstwa 13 , 32-005 Niepołomice
Składanie dokumentów: dziennik podawczy , parter siedziby urzędu
Kierownictwo referatu: mgr inż. Maciej Maderak – telefon: 12 250 94 01, fax: 12 250 94 00
godziny pracy : poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00

Zakres działania Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Prowadzi na wniosek postępowania administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Dokonuje kontroli stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia.
 3. Występuje do właściwego organu o podjęcie działań w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie środowiska a obwarowanych obowiązkiem uzyskania pozwolenia ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzystania.
 4. Prowadzi corocznie od początku stycznia do końca maja nabór wniosków od osób fizycznych z terenu miasta i gminy Niepołomice planujących skorzystać z dofinansowania odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.
 5. Gromadzi informacje dotyczące monitoringu wody z wodociągu gminnego oraz monitoringu powietrza.
 6. Prowadzi coroczną sprawozdawczość w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska.
 7. Opiniuje projekty planów, programów wyższego rzędu, które uwzględniają wytyczne dla gminnej polityki środowiskowej.
 8. Przyjmuje wnioski i prowadzi postępowania w sprawie zezwolenia na uprawę maku lub uprawę konopii włóknistych.
 9. Przyjmuje wnioski i prowadzi postępowania w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Przyjmuje zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji i prowadzi ewidencję tych oczyszczalni.
 11. Współpracuje z przedsiębiorcami działającymi w gminie w celu ograniczenia wpływu emisji środowiskowych.
 12. Popularyzuje ochronę środowiska na szczeblu gminnym i ponadgminnym (środki masowego przekazu, konferencje , itp.).
 13. Inicjuje badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców w celu określenia priorytetów w prowadzonej polityce ekologicznej miasta i gminy.
 14. Zamieszcza informacje propagujące różne formy ochrony środowiska na łamach prasy, stronie internetowej www.niepolomice.eu
 15. Opiniuje plany łowieckie ustalone przez dzierżawców obwodów łowieckich.
 16. Prowadzi postępowania administracyjne w celu likwidacji składowanych odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony.
 17. Prowadzi nadzór nad gospodarką zielenią komunalną i gospodarką zadrzewieniową.
 18. Wnioskuje za uznaniem pojedynczych form przyrody lub skupisk przyrody ożywionej i nieożywionej za pomnik przyrody.
 19. Nadzoruje akcje zwalczania roślin inwazyjnych stanowiących zagrożenie dla bioróżnorodności miasta i gminy Niepołomice.
 20. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz nalicza opłaty za usuniecie drzew lub krzewów wg ustalonych stawek opłat.
 21. Nalicza administracyjne kary pieniężne za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego prawem zezwolenia z terenu nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
 22. Podaje informacje o obowiązujących zakazach w stosunku do gatunków chronionych, dziko występujących roślin i grzybów lub umyślnego zabijania, niszczenia jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych lub niszczenia siedlisk czy ostoi dziko występujących zwierząt.
 23. Współpracuje z organami właściwymi w sytuacji zaistnienia zjawiska klęsk żywiołowych w rolnictwie na terenie gminy Niepołomice.
 24. Koordynuje przygotowanie projektu aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niepołomice.
 25. Koordynuje przygotowanie projektu aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice.
 26. Koordynuje przygotowanie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Niepołomice, obowiązujących w ustawowo określonym czasie sprawozdań z realizacji tego programu oraz prognoz.
 27. Współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi w ramach realizacji projektów proekologicznych współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
 28. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi pozostającymi w strukturze urzędu w zakresie realizacji inwestycji komunalnych służących ochronie środowiska.
 29. Opiniuje wnioski szkół gminy o sponsoring akcji służących ochronie środowiska (w tym akcje likwidacji dzikich wysypisk).
 30. Zamieszcza informacje o środowisku i jego ochronie w BIP w zakresie określonym przez ustawodawcę .

Program Ochrony Środowiska (PDF)
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012 (PDF)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Niepołomice (PDF)

Przejdź do góry