Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Polityka społeczna › Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna

Dodano dn.: 04.06.2020

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej:

 • Opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej
 • Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 • Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwość uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny
 • Praca socjalna
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • Dożywianie dzieci
 • Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu
 • Sporządzanie sprawozdawczości
 • Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

Polityka społeczna na terenie gminy Niepołomice realizowana jest za pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

Przejdź do góry