Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Załatw sprawę › Podatki › Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Dodano dn.: 12.01.2023

Za co płacimy podatek od nieruchomości?

 • grunty (oprócz gruntów rolnych i lasów), również podatnicy podatku rolnego, jeżeli grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej
 • budynki i lokale lub ich części (mieszkalne, niemieszkalne, użytkowe, gospodarcze, garaż)
 • części wspólne budynku,
 • budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto ma obowiązek płacić?

 • właściciel lub współwłaściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty gruntu,
 • samoistny posiadacz (czyli osoba, która faktycznie włada nieruchomością, ale nie jest jej właścicielem),
 • w niektórych przypadkach – posiadacz zależny (np. dzierżawca) nieruchomości, gruntów, budynków i lokali lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy.

Kupiłem nieruchomość, działkę lub dom, co muszę zrobić?

Jeśli kupiłeś nieruchomość, musisz to zgłosić do urzędu gminy w terminie do 14 dni. Takie zgłoszenie w przypadku osób fizycznych nazywamy Informacją o nieruchomościach.

Jak to zrobić? Wypełnij odpowiedni druk. Dołącz dokument potwierdzający nabycie nieruchomości (np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu). Złóż druk z załącznikami w urzędzie. Można to zrobić:

 • osobiście w magistracie (pl. Zwycięstwa 13, parter, Biuro Obsługi Klienta),
 • przesłać listem za pośrednictwem poczty,
 • elektronicznie – za pomocą platformy e-PUAP.

Co prawda, Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego, przekazuje gminie informacje o zmianach. Jeżeli chodzi o grunty, to dane z Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków są podstawą do naliczenia podatku. Jednak w informacjach tych brak danych o powierzchniach użytkowych budynków oraz wartości budowli. W związku z tym przekazywanie informacji o zmianach przez Geodezję nie zwalnia z obowiązku złożenia informacji.

Urząd (organem podatkowym jest Burmistrz) wyda decyzję o wymiarze podatku. Dostaniesz ją pocztą.

Jeśli kupiłeś dom, podatek będziesz płacić począwszy od następnego miesiąca. Na przykład: jeśli kupiłeś dom 15 marca, do podatek będziesz płacić od kwietnia.

Jeśli natomiast zbudowałeś dom, podatek będziesz płacić dopiero od następnego roku. Ważna jest przy tym data zakończenia budowy. Na przykład: jeśli zakończysz budowę domu w lutym i odpowiedni zapis znajdzie się w dzienniku budowy, to obowiązek podatkowy rozpocznie się w styczniu następnego roku.

Taką informację składasz raz. Na tej podstawie urząd będzie co roku przesyłał Ci decyzję o wymiarze podatku i terminach jego płatności.

Jeśli zajdzie zmiana

Gdyby zaszła jakaś zmiana dotycząca nieruchomości, musisz o tym poinformować gminę. Tutaj także obowiązuje termin 14 dni. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • zakończenia budowy nowego budynku lub rozpoczęcie jego użytkowania,
 • nadbudowy, rozbudowy bądź rozbiórki istniejącego budynku,
 • zajęcia nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub jej likwidacji,
 • zmiany klasyfikacji gruntu (np. w wyniku dokonanej modernizacji gruntów bądź uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku),
 • nabycia lub sprzedaży nieruchomości.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Oznacza to, że jeśli sprzedasz dom 15 marca, to podatku nie płacisz począwszy od kwietnia.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, składają one deklarację na podatek od nieruchomości. Należy to zrobić do 31 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – należy taką deklarację złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia nowych okoliczności, np. kupno, rozbudowa czy sprzedaż nieruchomości lub jej części.

W przypadku współwłasności

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Uwaga: w tym przypadku nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Ile mam zapłacić?

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.

W praktyce, jeśli nieruchomość stanowi własność/współwłasność osób fizycznych, urząd gminy co roku ustala wysokość podatku w formie decyzji. Wysyła ją albo dostarcza do Ciebie za potwierdzeniem odbioru. W piśmie znajduje się informacja o wysokości podatku, terminach jego płatności oraz indywidualny numer konta bankowego (gdybyś chciał go zapłacić w ten sposób).

Do kiedy mam zapłacić?

 • Osoby fizyczne – można zapłacić jednorazowo, ale również w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli z jakichkolwiek powodów decyzja nie zostanie doręczona co najmniej 14 dni przed ustawowym terminem płatności podatku, to należy zapłacić go do 14 dni od doręczenia decyzji. Warto pamiętać, że podatek do 100 zł jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, wyjątkiem jest styczeń – tutaj termin jest nieco dłuższy, do 31 stycznia.

Sposoby płatności

 • gotówką w kasie (gotówką lub kartą),
 • przelewem na rachunek gminy – każdy ma indywidualny rachunek bankowy, jest on podany w decyzji ustalającej wysokości podatku na dany rok,
 • u sołtysa (w przypadku osób fizycznych).

UWAGA: W przypadku współwłasności (osoby fizyczne), gmina nalicza podatek za całą nieruchomość, a decyzję wysyła do wszystkich współwłaścicieli. Zapłaty mogą dokonać wszyscy współwłaściciele łącznie, kilku z nich lub każdy z osobna. Do chwili całkowitej zapłaty podatku wszyscy współwłaściciele pozostają solidarnie zobowiązani.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Istnieje szereg zwolnień od podatku od nieruchomości. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Wymiaru i Egzekucji Podatków i Opłat

Należy jednak pamiętać, że także w tym przypadku składamy w gminie Informację o nieruchomości.

Stawki podatków od nieruchomości w gminie Niepołomice

obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku,

na podstawie uchwały nr L/675/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach

Stawki podatku od nieruchomości w gminie Niepołomice

obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

na podstawie uchwały nr L/675/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach

Rodzaj gruntu, budynku lub budowli

stawka

1) od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,10 zł od 1 mkw. powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,50 zł od 1 ha powierzchni

c) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa z ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

0,35 zł za 1 mkw.

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- za pierwsze 800 mkw. - 0,35 zł od 1 mkw. powierzchni

- za każdy następny 1 mkw. powyżej 800 mkw. - 0,30 zł za 1 mkw.

2) od budynków i ich części

a) mieszkalnych

0,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej

b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

13,00 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej

c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,50 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wymieniona w punkcie 2 litery b i c (powyżej) oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

28,50 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej

e) gospodarczych (stajni, stodół, obór) lub ich części służących wyłącznie działalności rolniczej, a położonych na gruntach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

0,40 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej

3) od budowli

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)

b) od pozostałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)

Formularze druków i wniosków

Wszystkie informacje, formularze druków oraz instrukcje ich wypełniania znajdują się na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

W razie pytań i wątpliwości

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Wydział Wymiaru i Egzekucji Podatków i Opłat
Niepołomice, pl. Zwycięstwa 13, parter, pok. nr 1
tel. 12 250 94 09, 12 250 94 29, 12 250 94 66

Przejdź do góry