Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel: 12 284-87-25, fax: 12 284-87-00

www.niepolomice.naszops.pl
e-mail: mgops@niepolomice.com

Realizacja zadań Gminy Niepołomice w zakresie pomocy społecznej

Polityka społeczna na terenie gminy Niepołomice realizowana jest za pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Celem jego działania jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności w sferze pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka kierują się zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia. Zadania pomocy społecznej w Gminach wykonują jednostki organizacyjne – Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizują one zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie, świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi oraz z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadania gminy w zakrasie pomocy społecznej:

 • Opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej
 • Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 • Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwość uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny
 • Praca socjalna
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • Dożywianie dzieci
 • Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu
 • Sporządzanie sprawozdawczości
 • Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

Czy ten artykuł był pomocny ?