Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Zdrowie i bezpieczeństwo › Organizacja Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Niepołomice

Organizacja Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Niepołomice

Organizacja Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Niepołomice

Dodano dn.: 21.09.2021

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Niepołomice jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Pełnomocnika (Głównego Specjalisty) do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 3. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 4. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 5. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 6. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
 7. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 8. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 9. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany przez Burmistrza Zarządzeniem z dnia 8 września 2021 r. nr 200/2021, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy, w szczególności:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego;
 3. przekazywanie informacji związanych z zagrożeniami do wiadomości publicznej;
 4. opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Należy pamiętać, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym definiuje sytuację kryzysową – jako sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Do zadań Gminy w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego należą:

 1. W fazie zapobiegania:

Podejmowanie działań, które eliminują lub w znaczący sposób zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ograniczają jego skutki. Celem tych działań jest niedopuszczenie do powstania zagrożenia, a jeżeli takie zjawisko wystąpi ograniczenie jego skutków.

W tej fazie realizowane działania dotyczą głównie:

 • infrastruktury technicznej,
 • modernizacji poszczególnych obiektów,
 • realizacji inwestycji zwiększających bezpieczeństwo (np. budowa zbiorników retencyjnych, systemów monitoringu, zabezpieczeń przeciwpożarowych itp.).

Do głównych elementów działań w fazie zapobiegania zaliczane są m.in.:

 • dokonanie analizy i oceny wszystkich możliwych zagrożeń jakie mogą wystąpić na administrowanym terenie;
 • skatalogowanie, ocena i zapewnienie należytej ochrony wszystkich elementów infrastruktury krytycznej;
 • sprawowanie właściwego nadzoru nad stanem technicznym obiektów, budynków, systemów i urządzeń, służących zapewnieniu bezpieczeństwa ludności;
 • planowanie działań zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom (informowanie, uświadamianie i edukowanie społeczeństwa)
 1. W fazie przygotowania:

Najistotniejszym zadaniem jest opracowanie planów i procedur działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, które określają:

 • w jaki sposób i jakimi środkami należy reagować w razie wystąpienia zagrożenia;
 • kto jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje i koordynację procesów zarządzania.

Faza ta obejmuje także zapewnienie niezbędnych środków i zasobów dla wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w system łączności kryzysowej, system alarmowania, oraz określanie i zabezpieczanie potrzeb materiałowo – techniczno – finansowych, niezbędnych do realizacji założonych zadań.

W fazie tej następuje:

 • opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.
 • określenie zasad obiegu informacji w ramach stworzonego systemu zarządzania kryzysowego oraz pomiędzy jednostkami organizacyjnymi zaplanowanymi do udziału w pracach zespołu;
 • określenie zasad organizacji i wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • organizowanie szkoleń kompetencyjnych dla pracowników.
 1. W fazie reagowania:

Zadania realizowane w tej fazie koncentrują się na ograniczaniu skutków zagrożeń oraz niesieniu pomocy osobom poszkodowanym. To w tej fazie realizowane są faktyczne działania związane z realnym wystąpieniem sytuacji kryzysowej

Charakter zdarzenia kryzysowego, jego rozmiar i warunki określają zakres podejmowanych działań. Właściwa reakcja na zdarzenie kryzysowe poprzedzona jest:

 • wnikliwą analizą zaistniałego zdarzenia;
 • opracowaniem wariantów rozwiązań możliwych do zastosowania;
 • podjęciem właściwych decyzji;
 • koordynowaniem prac.
 1. W fazie odbudowy:

W tej fazie działania podejmowane przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego po zażegnaniu zagrożenia mają na celu przywrócenie normalnego stanu funkcjonowania w zakresie objętym klęską, zagrożeniem, oraz odbudowanie infrastruktury krytycznej, która uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Niezwykle ważne jest przeanalizowanie przesłanek, które determinowały zaistnienie sytuacji kryzysowej. Podejmowane działania powinny skupiać się nie tylko na usuwaniu skutków, ale przede wszystkim powinny koncentrować się na eliminacji przyczyn wystąpienie opanowanej sytuacji kryzysowe, co jest niezwykle ważnym element, który powinien być brany wykorzystany do dalszych prac zespołu w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Dane kontaktowe:

 1. Pełnomocnik (Główny Specjalista) do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach – ul. Zamkowa 5 pokój nr 6 tel. 12 250 94 52 lub 12 250 94 49 – kontakt w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw. 8.00 – 16.00, pt. 8.00 – 15.00);
 2. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – ul. Zamkowa 5 pokój nr 6 tel. 12 250 94 52 lub 12 250 94 49 – kontakt w godzinach pracy Urzędu (pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw. 8.00 – 16.00, pt. 8.00 – 15.00);
 3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – kontakt za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 4. W sytuacjach kryzysowych, gdy zarządzono dyżur całodobowy kontakt:
 • Niepołomice – ul. Zamkowa 5 pokój nr 6 tel. 12 250 94 52 lub 12 250 94 49, lub
 • Niepołomice – ul. Grunwaldzka 7 (pomieszczenia OSP Niepołomice), tel. 12 281 19 98;
  1. Całodobowy, mobilny kontakt z członkami Gminnego Centrum i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wyłącznie dla służb ratowniczych na podstawie odrębnych procedur.

 

Przejdź do góry