Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Gospodarka odpadami › Opłaty za wywóz śmieci

Opłaty za wywóz śmieci

Opłaty za wywóz śmieci

Poprawiono dn.: 25.05.2023

Odbiorem odpadów w gminie Niepołomice zajmuje się konsorcjum dwóch firm: Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Krakowie i PreZero Małopolska Sp. z o.o. (do 17.11.2021 r. działała pod nazwą SUEZ Małopolska).

Od 1 stycznia 2023 r. stawka opłaty za wywóz śmieci wynosi 40 zł od osoby. W ramach tej opłaty odbierana jest od mieszkańców każda ilość wytworzonych odpadów zmieszanych, papieru, szkła i tworzyw sztucznych – w systemie „worek za worek”. Odpady biodegradowalne odbierane są w systemie „worek za worek’ w ilości nie większej niż 6 szt. na nieruchomość jednorodzinną przy każdym odbiorze w ciągu roku. Informujemy również, że z przepisów BHP wynika waga worka z odpadami biodegradowalnymi nie może być wyższa niż 20 kg. Kubły na odpady zmieszane i worki są dostarczane za darmo.

Przedsiębiorstwa i instytucje podpisują umowy z firmami, które mają prawo prowadzić taką działalność na terenie gminy.

Częstotliwość odbioru
Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kubły z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi – również co dwa tygodnie (w tym samym dniu).

Lokale w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe)
Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych będzie obliczana na podstawie sumy należności od poszczególnych mieszkań, z których każde będzie traktowane jako osobne gospodarstwo domowe. Przykładowo trzyosobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu, zapłaci tyle samo, co trzyosobowa rodzina mieszkająca w domu. Różnica będzie polegać na częstotliwości odbioru śmieci. Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

Częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta. Można dla wygody dokonać wpłaty za kilka miesięcy z góry.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne (z wyłączeniem odpadów pochodzących z działalności gospodarczej) dostarczone przez mieszkańców gminy za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów do czasu uregulowania należności. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odnotowywane jest w rejestrze dziennym przyjęcia odpadów.

Na terenie gminy funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

  • w Podłężu 740 (dojazd ulicami Wimmera i Kwiatkowskiego, do skrzyżowania z Grabską),
  • w Woli Batorskiej 572 (przy Zakładzie Uzdatniania Wody).

Oba punkty są otwarte przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz Wielkiej Soboty i Wigilii Świąt Bożego Narodzenia)

  • w okresie 1.04-31.10: wt-pt 10:00-17:30, sb 7:00-14:30
  • w okresie 2.11-31.03: wt, cz, pt 10:00-15:30, śr 12:00-17:30, sb 9:00-14:30

Wszystkie informacje dotyczące regulaminu obiektów można znaleźć tutaj.

Przejdź do góry