Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 8 marca 2021 r. o przedłużeniu terminy wyłożenia: – planu zagospodarowania Wola Batorska Przyborowie; – zmiany Studium z linkiem:
https://www.niepolomice.eu/ogloszenia/ogloszenie-o-przedluzeniu-terminy-wylozenia-planu-zagospodarowania-wola-batorska-przyborowie-zmiany-studium/

Niepołomice, dnia  16 lutego 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), a także w związku z uchwałą Nr XVI/207/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r.;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu dniach od 24 lutego do 16 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice,
w Referacie Strategii i Rozwoju, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie przeprowadzona w dniu 10 marca 2021 r. o godzinie 11:00 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, sala widowiskowa, ul. Zamkowa 4, 32-005 Niepołomice.

 

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.niepolomice.eu

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r. w sposób określony
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w formie papierowej na adres Urzędu Miasta
i Gminy Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice w tym podczas dyskusji publicznej, lub
w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: magistrat@niepołomice.com, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu.

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@niepolomice.eu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Lista załączników :


Studium – Tekst – Uwarunkowania.pdf

 


Studium – Tekst – Kierunki.pdf

Podobne artykuły