Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 8 marca 2021 r. o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu planów zagospodarowania: Słomiróg, Suchoraba, Zakrzowiec, Zakrzów z linkiem:
https://www.niepolomice.eu/ogloszenia/ogloszenie-o-przedluzeniu-terminu-wylozenia-planow-zagospodarowania-slomirog-suchoraba-zakrzowiec-zakrzow/

Niepołomice, dnia 23 lutego 2021r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słomiróg, Gmina Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Suchoraba
  w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Zakrzowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XVIII/250/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXXIII/482/17 z dnia 19 lipca 2017 r., Nr XXII/327/16 z dnia 7 września 2016 r. oraz Nr XXXIII/481/17 z dnia 19 lipca 2017 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słomiróg, Gmina Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Suchoraba
  w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Zakrzowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt ww. dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do publicznego wglądu w dniach od 2 marca do 30 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice,
w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla miejscowości Słomiróg, Suchoraba, Zakrzowiec, oraz części miejscowości Zakrzów zostanie przeprowadzona w dniu 4 marca 2021 r. o godzinie 15.00 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, ul. Zamkowa 4, 32-005 Niepołomice.

Udział w dyskusji możliwy będzie także w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Zoom

Dyżury informacyjne głównego projektanta planów odbędą się:

 • dla miejscowości Suchoraba w dniu 9 marca 2021r. w godzinach 16.00-18.00, w budynku Szkoły Podstawowej w Suchorabie; Suchoraba 79, 32-005 Niepołomice;
 • dla miejscowości Słomiróg w dniu 18 marca 2021r. w godzinach 16.00-18.00, w budynku Domu Kultury w Słomirogu; Słomiróg 119, 32-005 Niepołomice;
 • dla miejscowości Zakrzowiec w dniu 23 marca 2021r. w godzinach 16.00-18.00, w budynku Domu Kultury w Zakrzowcu; Zakrzowiec 264, 32-005 Niepołomice;
 • dla miejscowości Zakrzów w dniu 25 marca 2021r. w godzinach 16.00-18.00, w budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzowie; Zakrzów 323, 32-003 Podłęże.

Spotkania z dyżurującym przedstawicielem pracowni projektowej będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 12 250 94 08.

 

Ponadto projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niepołomice.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej oraz terminy spotkań informacyjnych mogą ulec zmianie.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt. 1
i art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r. w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: magistrat@niepołomice.eu, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu.

 

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@niepolomice.eu .

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Lista załączników :


Zakrzowiec – Tekst MPZP.pdf

 


Zakrzowiec – Tekst PONS.pdf

Podobne artykuły