Niepołomice, dnia 31 maja 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słomiróg, Gmina Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Suchoraba
  w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Zakrzowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XVIII/250/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXXIII/482/17 z dnia 19 lipca 2017 r., Nr XXII/327/16 z dnia 7 września 2016 r. oraz Nr XXXIII/481/17 z dnia 19 lipca 2017 r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słomiróg, Gmina Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Suchoraba
  w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Zakrzowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakres części projektów planów ponownie wykładanych do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem uwag oraz autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice i obejmuje zmiany, które w załącznikach tekstowych oraz rysunkowych wyróżniono kolorem czerwonym.

Projekt ww. dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do publicznego wglądu w dniach od 14 czerwca do 5 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice,
w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla miejscowości Słomiróg, Suchoraba, Zakrzowiec, oraz części miejscowości Zakrzów zostanie przeprowadzona w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00, w Laboratorium Aktywności Społecznej,
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
.

Ponadto projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej www.niepolomice.eu

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie odbywania spotkań i zgromadzeń informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt. 1
i art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2021 r. w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: magistrat@niepołomice.com, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu.

Informuję, że:

1.Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 2.Administratorem podanych
w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@niepolomice.eu .

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

(-)
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Do wglądu : Tekst_mpzp_Zakrzowiec.pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko:

Do wglądu : Tekst_PONS_Zakrzowiec.pdf


Podobne artykuły