Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj tylko w:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz

Ogłoszenie o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 5 sierpnia 2022 roku

Ogłoszenie o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 5 sierpnia 2022 roku

Niepołomice, dnia 28 lipca 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

 

OGŁOSZENIE

 

o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także
w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXII/326/16 z dnia 7 września 2016 r.,

zawiadamiam o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 5 sierpnia do 26 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice,
w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, ul. Zamkowa 5, pok. Nr 4, 32-005 Niepołomice od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki zostanie przeprowadzona w dniu
22 sierpnia 2022 r. o godzinie 1600,
w Staniątkach, Dom Pełen Kultury w Staniątkach, Staniątki 315.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.niepolomice.eu.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1
i art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2022 r. w sposób określony w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, w tym podczas dyskusji publicznej, lub w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: magistrat@niepolomice.eu, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Uwagi są rozpatrywane w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu.

 

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 2. Administratorem podanych
    w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13,
    32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
    5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych –
    e-mail: iod@niepolomice.eu .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

 

Do wglądu tekst mpzp: Mpzp Staniątki – tekst planu.pdf
Do wglądu tekst prognozy oddziaływania na środowisko: PONS Staniątki – tekst prognozy.pdf

Mpzp Staniątki – rysunek planu:

PONS Staniątki – rysunek pons:

Przejdź do góry