Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Ochrona środowiska › Odbiór azbestu

Odbiór azbestu

Odbiór azbestu

Poprawiono dn.: 22.09.2020

Odbiór azbestu

Postępowanie w sprawie dofinansowania odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Azbest stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, gdy ulegnie uszkodzeniu np. (łamanie, cięcie) lub gdy dojdzie do jego korozji. Wynikiem wskazanych procesów jest uwalnianie włókien tego minerału do powietrza i możliwość ich wdychania, dostawania się do układu oddechowego i uszkadzania pęcherzyków płucnych.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony (np. pokryty warstwą farby) nie stanowi zagrożenia i jest też nierozpuszczalny w wodzie. Jednak dopuszcza się w Polsce wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku.

Za usunięcie wyrobów zawierających azbestu z obiektów budowlanych odpowiada właściciel. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest zgłosić prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest przynajmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem, właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu (Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Wydział Budownictwa i Geodezji, zamiejscowe stanowiska pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej, plac Zwycięstwa 13, pok. 12, 13, II piętro).

Gmina Niepołomice dofinansowuje odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest od 2003 roku. Wzorem minionych lat do końca czerwca należy składać wnioski o dofinansowanie określonego wyżej zadania. Formularze wniosku można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, UMiG Niepołomice, pok. nr 14. lub na stronie internetowej BIP UMiG Niepołomice w zakładce Środowisko.

W 2016 roku usunięto z terenu gminy 120,78 ton odpadów zawierających azbest ze środków pochodzących z budżetu gminy, powiatu i środków własnych beneficjenta. W bieżącym roku prawdopodobnie zostanie zachowany sposób finansowania z roku ubiegłego tj. 90% kosztów zadania łącznie będzie ponosił budżet gminny i powiatowy a 10% kosztów będzie stanowił wkład własny właściciela odpadów zawierających azbest.

Osoby, które przedłożyły wniosek w sprawie dofinansowania odpadów zawierających azbest będą powiadomione o zakwalifikowaniu się wniosku i obowiązującej dalszej procedurze.

Przypominamy, że przy rozpatrywaniu wniosków decyduje data wpływu do UMiG Niepołomice.

Program usuwania azbestu (PDF)

Przejdź do góry