Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Ochrona środowiska › Ochrona jerzyków

Ochrona jerzyków

Ochrona jerzyków

Poprawiono dn.: 08.08.2019

Ochrona jerzyka

Jerzyk jest gatunkiem ściśle chronionym na mocy ustawy z dn.16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz.2237). Na miejsca lęgowe wybiera szczeliny w budynkach i dachach, stropodachy, szczeliny na złączach wielkich płyt, itp. Przylatuje do Polski w ostatnich dniach kwietnia a młode ptaki opuszczają gniazda do końca lipca. W przypadku opóźnienia lęgów jerzyki zajmują miejsca lęgowe nawet do września. Ponieważ okres lęgów jerzyka bardzo często pokrywa się z czasem prowadzenia prac remontowych w budynkach będących siedliskiem gatunków chronionych, niezmiernie istotne jest zapobieganie niszczeniu ich siedlisk oraz umożliwienie rozrodu i bytowania tym gatunkom.

W wyżej opisanej sytuacji wskazane jest, by przed przystąpieniem do wykonania termoizolacji budynków które są lub mogą stanowić siedliska lęgowe jerzyków każdy inwestor czy zarządca budynku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody. Stosownego zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni w terminie od 16 października do końca lutego, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych (zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody). Prace termomodernizacyjne budynków powinny być prowadzone z uwzględnieniem okresu ochronnego ptaków gniazdujących w szczelinach elewacji i stropodachach. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek czynności, stanowiących potencjalne zagrożenie dla lokalnych populacji ww. gatunku ptaka, np. poprzez zamykanie istniejących otworów wentylacyjnych, będących głównym siedliskiem lęgowym jerzyka. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków w otworach stropodachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, powinny one pozostać otwarte do momentu zakończenia lęgów i opuszczenia ich przez ptaki. Sąsiedztwo jerzyków blisko miejsc zamieszkania człowieka nie stanowi żadnej uciążliwości, gdyż nie brudzą one elewacji, są natomiast naturalnym wrogiem drobnych latających owadów, w tym meszek i komarów.

Przejdź do góry