Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Małe granty › Małe granty – poza konkursem – warunki

Małe granty – poza konkursem – warunki

Małe granty – poza konkursem – warunki

Poprawiono dn.: 12.10.2021

Warunki ubiegania się o dotację celową w trybie pozakonkursowym (procedura tzw. małych grantów):

Składanie oferty

 1. Organizacja składa ofertę na wzorze określonym w rozporządzeniu.
 2. Ofertę należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną za pomocą aplikacji generator eNGO. Aplikacja jest dostępna pod adresem niepolomice.engo.org.pl.login
 3. Wydrukowaną z generatora ofertę (z tą samą sumą kontrolną) należy następnie złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice).
  Dopuszczalne jest złożenie oferty tylko w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP osób upoważnionych do reprezentacji lub przez skrzynkę podawczą samej organizacji.
 4. Zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny.
 5. Projekt można złożyć na działania zawierające się w katalogu zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Kwota planowanej dotacji nie może być wyższa niż 10.000 zł.
 7. Okres realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni.
 8. Nie można złożyć oferty na uzupełnienie działań, na które została już przyznana dotacja z budżetu gminy Niepołomice (zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym).
 9. Obowiązkowy sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: relacja na stronie internetowej niepolomice.eu lub w Gazecie Niepołomickiej.
 10. Jeżeli źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika jest lista obecności, oferent jest zobowiązany zanonimizować dane osobowe w sposób zgodny z przepisami oraz nie budzący wątpliwości co do osiągnięcia założonych rezultatów.
 11. Ofertę należy złożyć nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia projektu – ze względu na wymogi formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozpatrzenie oferty

 1. W terminie 7 dni roboczych od złożenia oferty, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice podejmie decyzję czy uznaje za celowe realizację zadania opisanego w ofercie.
 2. W przypadku uznania celowości Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zamieszcza ofertę na okres 7 dni kalendarzowych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach – w celu składania uwag do oferty.
 3. Po upływie 7 dni oraz rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice niezwłocznie zawiera umowę realizacji zadania publicznego.
 4. W trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca jest zobowiązany do podawania informacji, że: „Zadanie jest finansowane/dofinansowane ze środków budżetu Gminy Niepołomice” lub umieszczania logotypu Zleceniodawcy
Przejdź do góry