Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250-94-04, 250-94-34
fax +48 12 250-94-00
e-mail: magistrat@niepolomice.eu
www.niepolomice.eu


UWAGA! Z uwagi na panującą pandemię została zmieniona organizacja pracy urzędu.


Burmistrz Roman Ptak przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w budynku magistratu, pokój nr 9. Uwaga! Spotkanie jest możliwe po uprzednim umówieniu się w sekretariacie, tel. 12 250-94-34.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w magistracie.


Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest czynny w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00.


Kasa urzędu jest czynna:
w poniedziałek w godz. 8.15-16.15
od wtorku do czwartku w godz. 8.15-15.15
w piątek w godz. 8.15-14.15
Przerwa w kasie codziennie 12.00-13.00.


Numer NIP Gminy Niepołomice: 683-139-53-75
Numer głównego konta Urzędu (wykorzystywanego m.in. do wpłat za podatek od nieruchomości):
75 86190006 0060 0600 0103 0001


Poniżej zamieszczamy wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład urzędu.

Budynek przy pl. Zwycięstwa 13

Biuro Obsługi Klienta

parter

tel. 12 250 94 04; faks 12 250 94 00

 • prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących

Stanowisko ds. ewidencji przedsiębiorców

parter, przy Biurze Obsługi Klienta

tel. 12 250 94 02

 • rejestracja przedsiębiorców, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej

I piętro, pokój nr 9

tel. 12 250 94 34

 • obsługa kancelaryjno-biurowa burmistrza, prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza, obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej, prowadzenie rejestrów uchwał i interpelacji Rady Miejskiej

Burmistrz, pokój nr 9A

Wiceburmistrz ds. gospodarczych, pokój nr 9B

Wiceburmistrz ds. społecznych, pokój nr 7


Wydział Wymiaru i Egzekucji Podatków i Opłat

parter, pokój nr 1

tel. 12 250 94 18; 12 250 94 29

 • prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, windykacja należności podatkowych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników

dyrektor, parter, pokój nr 5

tel. 12 250 94 09


Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 2

tel. 12 250 94 05

 • sprawy związane z zawarciem małżeństwa, rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń i odpisów z ksiąg stanu cywilnego, sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk

Referat Ewidencji Ludności

parter, pokój nr 3

tel. 12 250 94 03; 12 250 94 23

 • wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane ze spisem i rejestrem wyborców

Kasa

parter

tel. 12 250 94 22

 • realizowanie czynności kasowych urzędu

Referat Zamówień Publicznych

parter, pokój nr 6

tel. 12 250 94 32; 12 281 06 71

 • organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych oraz innych zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych

Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu

I piętro, pokój nr 8

tel. 12 250 94 10; 12 250 94 21; 12 250 94 26; 12 250 94 36

 • prowadzenie księgowości budżetowej, opracowywanie projektu budżetu gminy i monitorowanie jego wykonania, kontrolowanie wydatków budżetowych

Sekretarz gminy

I piętro, pokój nr 10

tel. 12 250 94 31

 • kierowanie pracą magistratu, koordynacja pracy kierowników poszczególnych referatów, organizacja szkoleń dla pracowników, kontrola terminowości załatwiania spraw

Referat Kadrowo-Płacowy

II piętro, pokój nr 12

tel. 12 250 94 12; 12 250 94 20; 12 250 94 24

 • prowadzenie spraw kadrowych i płacowych osób zatrudnionych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych (z wyjątkiem placówek oświatowych)

Stanowiska ds. informatyki

II piętro, pokój nr 13

tel. 12 250 94 27; 12 250 94 28

 • administrowanie systemami sieciowymi i informatycznymi w Urzędzie Miasta i Gminy

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

II piętro, pokój nr 14

tel. 12 250 94 01; 12 250 94 06

 • prowadzenie postępowań w sprawie decyzji środowiskowych; kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska; realizacja programu dofinansowania odbioru odpadów zawierających azbest; wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Skarbnik gminy

II piętro, pokój nr 16

tel. 12 250 94 16

 • prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej

Referat Realizacji Projektów Zewnętrznych

II piętro, pokój nr 17

tel. 12 250 94 15

 • prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych

Wydział Gospodarki Komunalnej

II piętro, pokój nr 11 (odpady komunalne)

tel. 12 250 94 52

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych

II piętro, pokój nr 15 (drogi, melioracja)

tel. 12 250 94 19, 12 250 94 30

 • przygotowywanie realizacji inwestycji drogowych, nadzór nad inwestycjami melioracyjnymi i przeciwpowodziowymi, utrzymanie dróg gminnych, postępowania w zakresie zmiany stosunków wodnych w gminie

II piętro, pokój nr 18 (obiekty komunalne)

tel. 12 250 94 11, 12 250 94 33

 • przygotowywanie dokumentów i realizacja inwestycji remontowych, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, rozliczanie należności za media w obiektach komunalnych, kontrola obiektów komunalnych

Archiwum urzędu

przyziemie

tel. 12 250 94 39

 • przyjmowanie, segregowanie oraz przechowywanie akt związanych ze sprawami realizowanymi przez urząd

Budynek przy ul. Zamkowej 5

Wydział Inwestycji

parter, pokój nr 3

dyrektor, tel. 12 250 94 97

tel. 12 250 94 44, 12 50 94 51, 12 250 94 53

 • przygotowywanie inwestycji gminnych, które podlegają zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne; budynki i budowle – nadzór nad realizacją; uzgodnienia w instytucjach; dokonywanie odbiorów ukończonych inwestycji komunalnych; udział i podejmowanie działań z zakresu zewnętrznych inwestycji energetycznych; podejmowanie działań w zakresie zastosowań nowoczesnych technik energetycznych

Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

parter, pokój nr 4

tel. 12 250 94 08, 12 250 94 25

 • prace związane z tworzeniem i zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gminna ewidencja zabytków, sprawy z zakresu geologii, przygotowywanie ofert dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, opracowywanie harmonogramów naborów projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy zewnętrznych, przygotowywanie studiów wykonalności dla dotowanych projektów, współpraca w przygotowywaniu dokumentów strategicznych gminy i wieloletnich planów inwestycyjnych

parter, pokój nr 5

tel. 12 250 94 07, 12 250 94 14

 • zarządzanie zasobami gruntów komunalnych, inne sprawy związane z nieruchomościami, podziałem, rozgraniczeniem nieruchomości, numeracją nieruchomości, nazewnictwem ulic, opłatami adiacenckimi i zaświadczeniami o zabudowie nieruchomości

Wydział Edukacji

 • prowadzenie spraw dotyczących edukacji na terenie gminy, sprawy związane z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli

dyrektor, I piętro, pokój nr 4

tel. 12 250 94 45

Referat Księgowości Placówek Oświatowych

I piętro, pokój nr 1 i 5

tel. 12 250 94 42, 12 250 94 57

 • prowadzenie księgowości placówek oświatowych, sprawy związane z planami finansowymi placówek oświatowych

Referat Edukacji

I piętro, pokój nr 2 i 7

tel. 12 250 94 41, 12 250 94 43, 12 250 94 46, 12 250 94 47, 12 250 94 55; faks 12 250 94 58

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników placówek oświatowych, dokumentacja dotycząca placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników placówek oświatowych

Radca prawny

I piętro, pokój nr 8

tel. 12 250 94 64

 • pomoc prawna na rzecz urzędu, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych

Budynek przy ul. Zamkowej 9A (od 8 lutego)

Referat Promocji i Kultury

parter (wejście od strony Izby Regionalnej)

tel. 12 250 94 48, 12 250 94 50, 12 250 94 91

 • koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, prowadzenie strony internetowej gminy, wydawanie „Gazety Niepołomickiej”, współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi; organizacja imprez kulturalnych, wystaw, wydarzeń sportowych; współpraca zagraniczna oraz z miastami partnerskimi; współpraca z mediami; wydawanie publikacji; koordynowanie prac związanych z realizacją budżetu obywatelskiego; zadania z zakresu dostępności

Budynek przy ul. Bocheńskiej 26

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

tel. 12 250 94 61, 12 281 22 55

 • wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Budynek GS przy ul. Grunwaldzkiej 11

Zespół ekodoradców

piętro, pokój nr 107

tel. 12 250 94 54

 • działania na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie; koordynowanie programów Stop Smog i Czyste powietrze

W budynku przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach mieszczą się następujące instytucje:

 • punkt Powiatowego Urzędu Pracy. Numer telefonu: 12 284-87-41.
  Czynny w godz. 7.00-15, Strony przyjmowane są w godz. 8.00-14.00.
 • Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Niepołomicach – GCI.
  Doradca zawodowy pełni w nim dyżury we wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00. Numer telefonu: 12 284-87-43.
 • Młodzieżowe Centrum Karier Niepołomice
  działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45. Numer telefonu: 281-37-90
 • Ochotniczy Hufiec Pracy 6-2
  czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15. 30

Podobne artykuły