Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250-94-04, 250-94-34
fax +48 12 250-94-00
e-mail: magistrat@niepolomice.eu
www.niepolomice.eu

Pełniący funkcję burmistrza: Krystian Zieliński
przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w budynku magistratu, pokój nr 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w magistracie.


Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest czynny w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00.
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie komórki Urzędu Miasta mają swoje siedziby w Magistracie.


Kasa UMiG jest czynna:
w poniedziałek w godz. 8.15-16.15
od wtorku do czwartku w godz. 8.15-15.15
w piątek w godz. 8.15-14.15
Przerwa w kasie codziennie 12.00-13.00.


Numer NIP Gminy Niepołomice: 683-139-53-75
Numer głównego konta Urzędu (wykorzystywanego m.in. do wpłat za podatek od nieruchomości):
75 86190006 0060 0600 0103 0001


Poniżej zamieszczamy wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład urzędu.

Wydziały, referatyKierownik lub osoba odpowiedzialnaNumer bezpośredni
zlokalizowane przy pl. Zwycięstwa 13
Biuro Obsługi Klienta (parter)Beata Pawłowskatel. 12 250 94 04; faks 12 250 94 00
prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących
Ewidencja Przedsiębiorców (parter, przy Biurze Obsługi Klienta)Marta Bieleckatel. 12 250 94 02
rejestracja przedsiębiorców, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej (I piętro, pok. nr 9)Katarzyna Trzos-Panasiuktel. 12 250 94 34
obsługa kancelaryjno-biurowa burmistrza i Rady Miejskiej, prowadzenie rejestrów: uchwał, interpelacji Rady Miejskiej, zarządzeń burmistrza
Referat Wymiaru Podatków (parter, pok. nr 1)tel. 12 250 94 18, 12 250 94 29
Kierownik Referatu Wymiaru Podatków (parter, pok. nr 5)Beata Czurajtel. 12 250 94 09
prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, windykacja należności podatkowych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników
Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok. nr 2)Krzysztof Pinkowicztel. 12 250 94 05
sprawy związane z zawarciem małżeństwa, rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń i odpisów z ksiąg stanu cywilnego, sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk
Ewidencja Ludności (parter, pok. nr 3)Bogusława Bąktel. 12 250 94 03, 12 250 94 23
wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane ze spisem i rejestrem wyborców
Kasa (parter)Anna Czyżtel. 12 250 94 22
realizowanie czynności kasowych urzędu
Referat Zamówień Publicznych (parter, pok. nr 6)Czesław Nowaktel. 12 281 06 71, 12 250 94 32
organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych oraz innych zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
Rada Miejska (I piętro, pok. nr 7)
Pokój spotkań radnych Rady Miejskiej
Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu (I piętro, pok. nr 8)Beata Kolasatel. 12 250 94 10, 12 250 94 21, 12 250 94 26, 12 250 94 36
prowadzenie księgowości budżetowej, opracowywanie projektu budżetu gminy i monitorowanie jego wykonania, kontrolowanie wydatków budżetowych
Sekretarz gminy (I piętro, pok. nr 10)Teresa Kuźmatel. 12 250 94 31
kierowanie pracą magistratu, koordynacja pracy kierowników poszczególnych referatów, organizacja szkoleń dla pracowników, kontrola terminowości załatwiania spraw
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (II piętro, pok. nr 11)Stanisław Nowackitel. 12 250 94 51, 12 250 94 52, 12 250 94 54,
faks 12 250 94 59
realizacja działań zawartych w „Planie działań na rzecz zrównoważonej energii gminy Niepołomice”; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych
Referat Kadrowo-Płacowy (II piętro, pok. nr 12)Teresa Kuźmatel. 12 250 94 12, 12 250 94 20, 12 250 94 24
prowadzenie spraw kadrowych i płacowych osób zatrudnionych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych (z wyjątkiem placówek oświatowych)
Stanowiska ds. informatyki (II piętro, pok. nr 13)Krzysztof Lasektel. 12 250 94 27, 12 250 94 28
administrowanie systemami sieciowymi i informatycznymi w Urzędzie Miasta i Gminy
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. nr 14)Maciej Maderaktel. 12 250 94 01, 12 250 94 06
prowadzenie postępowań w sprawie decyzji środowiskowych; kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska; realizacja programu dofinansowania odbioru odpadów zawierających azbest; wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
Referat Inwestycji Drogowych (II piętro, pok. nr 15)Grzegorz Sendortel. 12 250 94 19, 12 250 94 30
przygotowywanie realizacji inwestycji drogowych, nadzór nad inwestycjami melioracyjnymi i przeciwpowodziowymi, utrzymanie dróg gminnych, postępowania w zakresie zmiany stosunków wodnych w gminie
Skarbnik gminy (II piętro, pok. nr 16)Beata Kolasatel. 12 250 94 16
prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej
Referat Realizujący Projekty Zewnętrzne (II piętro, pok. nr 17)Stanisława Krawczyktel. 12 250 94 15
prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych
Referat Utrzymania Inwestycji (II piętro, pok. nr 18)Beata Kuklatel. 12 250 94 11, 12 250 94 33
przygotowywanie dokumentów i realizacja inwestycji remontowych, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, rozliczanie należności za media w obiektach komunalnych, kontrola obiektów komunalnych
Archiwum UrzęduGrażyna Zychtel. 12 250 94 39
przyjmowanie, segregowanie oraz przechowywanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw ObronnychMarek Kottel. 12 281 02 04
realizacja zadań obrony cywilnej i spraw obronnych na terenie gminy, organizowanie ćwiczeń i szkoleń, opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej w gminie
zlokalizowane przy ul. Zamkowej 5
Referat Promocji i Kultury (parter, pok. nr 3)Szymon Urbantel. 12 250 94 48, 12 250 94 49, 12 250 94 50
koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, prowadzenie strony internetowej gminy, wydawanie „Gazety Niepołomickiej”, współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi; organizacja imprez kulturalnych, wystaw, wydarzeń sportowych; współpraca zagraniczna oraz z miastami partnerskimi; współpraca z mediami; wydawanie publikacji; obsługa programu Karta Dużej Rodziny; koordynowanie prac związanych z wprowadzeniem i realizacją budżetu obywatelskiego
Referat Strategii i Rozwoju (parter, pok. nr 4)Wojciech Biernattel. 12 250 94 08, 12 250 94 25
prace związane z tworzeniem i zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gminna ewidencja zabytków, sprawy z zakresu geologii, przygotowywanie ofert dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, opracowywanie harmonogramów naborów projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy zewnętrznych, przygotowywanie studiów wykonalności dla dotowanych projektów, współpraca w przygotowywaniu dokumentów strategicznych gminy i wieloletnich planów inwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami (parter, pok. nr 5)Elżbieta Sobulatel. 12 250 94 07, 12 250 94 14
zarządzanie zasobami gruntów komunalnych, inne sprawy związane z nieruchomościami, podziałem, rozgraniczeniem nieruchomości, numeracją nieruchomości, nazewnictwem ulic, opłatami adiacenckimi i zaświadczeniami o zabudowie nieruchomości
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (I piętro, pok. nr 6)Bogusław Iwulskitel. 12 250 94 44, 12 250 94 53
przygotowywanie inwestycji gminnych, które podlegają zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne; budynki
i budowle – nadzór nad realizacją; uzgodnienia w instytucjach; dokonywanie odbiorów ukończonych inwestycji komunalnych; udział i podejmowanie działań z zakresu energetyki, w tym: przygotowywanie dokumentacji projektowej i przetargowej inwestycji, pozyskiwanie i realizacja projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, realizacja i nadzorowanie inwestycji komunalnych, współpraca z instytucjami energetycznymi w zakresie dostaw, udział i podejmowanie działań w zakresie zastosowań nowoczesnych technik energetycznych na terenie gminy
Wydział Edukacji
dyrektor (I piętro, pok. nr 4)Wiesław Bobowskitel. 12 250 94 45
prowadzenie spraw dotyczących edukacji na terenie gminy, sprawy związane z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, postępowania egzaminacyjne
na stopień awansu zawodowego nauczycieli
Referat Księgowości Placówek Oświatowych (I piętro, pok. nr 1 i 5)Dorota Bodziochtel. 12 250 94 42, 12 250 94 57
prowadzenie księgowości placówek oświatowych, sprawy związane z planami finansowymi placówek oświatowych
Referat Edukacji (I piętro, pok. nr 2, 7)Marcin Juratel. 12 250 94 41, 12 250 94 43, 12 250 94 46, 12 250 94 47, 12 250 94 55, faks 12 250 94 58
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników placówek oświatowych, dokumentacja dotycząca placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników placówek oświatowych
Wydział Edukacji: (I piętro, pok. nr 8)Konrad Lembastel. 12 250 94 45
Radca prawny (I piętro, pok. nr 8)Zbigniew Łosiński
pomoc prawna na rzecz urzędu, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych
Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych (I piętro, pok. nr 3)Agnieszka Ligęzatel. 12 250 94 97
zlokalizowane przy ul. Bocheńskiej 26
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i NarkomaniiMarzena Stawarztel. 12 250 94 61, 12 281 22 55
wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W budynku Centrum Bocheńska przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach mieszczą się następujące instytucje:

 • punkt Powiatowego Urzędu Pracy. Numer telefonu: 12 284-87-41.
  Czynny w godz. 7.00-15, Strony przyjmowane są w godz. 8.00-14.00.
 • Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Niepołomicach – GCI.
  Doradca zawodowy pełni w nim dyżury we wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00. Numer telefonu: 12 284-87-43.
 • Młodzieżowe Centrum Karier Niepołomice
  działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45. Numer telefonu: 281-37-90
 • Ochotniczy Hufiec Pracy 6-2
  czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15. 30

Wyświetl większą mapę

Podobne artykuły