Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Załatw sprawę › Urząd Miasta i Gminy › Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach – adresy i telefony

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach – adresy i telefony

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach – adresy i telefony

Poprawiono dn.: 1 listopada 2023

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250-94-04, 250-94-34
faks +48 12 250-94-00
e-mail: magistrat@niepolomice.eu
www.niepolomice.eu

Burmistrz Roman Ptak przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w budynku magistratu, pokój nr 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w magistracie.


Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest czynny:

 • w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00,
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00,
 • w piątki od 8.00 do 15.00.

Uwaga: Środa jest dniem wewnętrznym w poniższych wydziałach i referatach, nie obsługują one w tym dniu interesantów:

 • Wydział Inwestycji,
 • Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • Wydział Wymiaru i Egzekucji Podatków,
 • Referat Ewidencji Ludności,
 • Urząd Stanu Cywilnego.

Kasa urzędu jest czynna

 • w poniedziałek w godz. 8.15-16.15
 • od wtorku do czwartku w godz. 8.15-15.15
 • w piątek w godz. 8.15-14.15

Przerwa w kasie codziennie 12.00-13.00.


Numer NIP Gminy Niepołomice: 683-139-53-75
Numer głównego konta Urzędu (wykorzystywanego m.in. do wpłat za podatek od nieruchomości):
75 86190006 0060 0600 0103 0001


Poniżej zamieszczamy wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład urzędu.

Budynek przy pl. Zwycięstwa 13

Biuro Obsługi Klienta

parter

tel. 12 250 94 04; faks 12 250 94 00

 • prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących

Stanowisko ds. ewidencji przedsiębiorców

parter, przy Biurze Obsługi Klienta

tel. 12 250 94 02

 • rejestracja przedsiębiorców, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej

I piętro, pokój nr 9

tel. 12 250 94 34

magistrat@niepolomice.eu

Katarzyna Trzos-Panasiuk

 • obsługa kancelaryjno-biurowa burmistrza, prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza, obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej, prowadzenie rejestrów uchwał i interpelacji Rady Miejskiej

Burmistrz Roman Ptak, pokój nr 9A

Zastępca burmistrza ds. gospodarczych Adam Twardowski, pokój nr 9B

Zastępca burmistrza ds. społecznych Michał Hebda, pokój nr 7


Wydział Wymiaru i Egzekucji Podatków i Opłat

parter, pokój nr 1

tel. 12 250 94 09; 12 250 94 29; 12 250 94 66

 • prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników, przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

II piętro, pokój nr 11

tel. 12 250 94 69; 12 250 94 71

 • prowadzenie spraw związanych z księgowaniem i windykacją należności podatkowych oraz należności za odbiór odpadów komunalnych

dyrektor, parter, pokój nr 5

tel. 12 250 94 18


Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 2

tel. 12 250 94 05

 • sprawy związane z zawarciem małżeństwa, rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń i odpisów z ksiąg stanu cywilnego, sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk

Referat Ewidencji Ludności

parter, pokój nr 3

tel. 12 250 94 03; 12 250 94 23

 • wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane ze spisem i rejestrem wyborców

Kasa

parter

tel. 12 250 94 22

 • realizowanie czynności kasowych urzędu

Referat Zamówień Publicznych

parter, pokój nr 6

tel. 12 250 94 13

 • organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych oraz innych zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych

Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu

I piętro, pokój nr 8

tel. 12 250 94 10; 12 250 94 21; 12 250 94 26; 12 250 94 36

 • prowadzenie księgowości budżetowej, opracowywanie projektu budżetu gminy i monitorowanie jego wykonania, kontrolowanie wydatków budżetowych

Sekretarz gminy

I piętro, pokój nr 10

tel. 12 250 94 31

Marta Jędrysiak-Strózik

marta.strozik@niepolomice.eu

 • kierowanie pracą magistratu, koordynacja pracy kierowników poszczególnych referatów, organizacja szkoleń dla pracowników, kontrola terminowości załatwiania spraw

Referat Kadrowo-Płacowy

II piętro, pokój nr 12

tel. 12 250 94 12; 12 250 94 20; 12 250 94 24

 • prowadzenie spraw kadrowych i płacowych osób zatrudnionych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych (z wyjątkiem placówek oświatowych)

Stanowiska ds. informatyki

II piętro, pokój nr 13

tel. 12 250 94 27; 12 250 94 28

 • administrowanie systemami sieciowymi i informatycznymi w Urzędzie Miasta i Gminy

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

II piętro, pokój nr 14

tel. 12 250 94 01; 12 250 94 06

 • prowadzenie postępowań w sprawie decyzji środowiskowych; kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska; realizacja programu dofinansowania odbioru odpadów zawierających azbest; wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Skarbnik gminy

II piętro, pokój nr 16

tel. 12 250 94 16

 • prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej

Referat Realizacji Projektów Zewnętrznych

II piętro, pokój nr 17

tel. 12 250 94 15

 • prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych

Wydział Gospodarki Komunalnej

II piętro, pokój nr 15 (drogi, melioracja)

tel. 12 250 94 19, 12 250 94 30

 • przygotowywanie realizacji inwestycji drogowych, nadzór nad inwestycjami melioracyjnymi i przeciwpowodziowymi, utrzymanie dróg gminnych, postępowania w zakresie zmiany stosunków wodnych w gminie

II piętro, pokój nr 18 (obiekty komunalne)

tel. 12 250 94 11, 12 250 94 33

 • przygotowywanie dokumentów i realizacja inwestycji remontowych, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, rozliczanie należności za media w obiektach komunalnych, kontrola obiektów komunalnych

Archiwum urzędu

przyziemie

tel. 12 250 94 52

 • przyjmowanie, segregowanie oraz przechowywanie akt związanych ze sprawami realizowanymi przez urząd

Budynek przy ul. Zamkowej 5

Wydział Inwestycji

parter, pokój nr 3

dyrektor, tel. 12 250 94 97

tel. 12 250 94 44, 12 50 94 51, 12 250 94 53

 • przygotowywanie inwestycji gminnych, które podlegają zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne; budynki i budowle – nadzór nad realizacją; uzgodnienia w instytucjach; dokonywanie odbiorów ukończonych inwestycji komunalnych; udział i podejmowanie działań z zakresu zewnętrznych inwestycji energetycznych; podejmowanie działań w zakresie zastosowań nowoczesnych technik energetycznych

Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

parter, pokój nr 4

tel. 12 250 94 08, 12 250 94 25

 • prace związane z tworzeniem i zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gminna ewidencja zabytków, sprawy z zakresu geologii, przygotowywanie ofert dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, opracowywanie harmonogramów naborów projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy zewnętrznych, przygotowywanie studiów wykonalności dla dotowanych projektów, współpraca w przygotowywaniu dokumentów strategicznych gminy i wieloletnich planów inwestycyjnych

parter, pokój nr 5

tel. 12 250 94 07

 • zarządzanie zasobami gruntów komunalnych, inne sprawy związane z nieruchomościami, podziałem, rozgraniczeniem nieruchomości, numeracją nieruchomości, nazewnictwem ulic, opłatami adiacenckimi i zaświadczeniami o zabudowie nieruchomości

Wydział Edukacji

 • prowadzenie spraw dotyczących edukacji na terenie gminy, sprawy związane z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli

dyrektor, I piętro, pokój nr 4

tel. 12 250 94 45

 • prowadzenie spraw z zakresu edukacji m.in. sprawy związane z rekrutacją do przedszkoli, transport zorganizowany wynikający z przepisów – Prawo oświatowe, nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi, rozliczanie dotacji oświatowych, sprawowanie nadzoru w zakresie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych

I piętro, pokój nr 3

tel. 12 250 94 46

Referat Księgowości Placówek Oświatowych

I piętro, pokój nr 1 i 5

tel. 12 250 94 42, 12 250 94 57

 • prowadzenie księgowości placówek oświatowych, sprawy związane z planami finansowymi placówek oświatowych

Referat Edukacji

I piętro, pokój nr 2 i 7

tel. 12 250 94 41, 12 250 94 43, 12 250 94 46, 12 250 94 47, 12 250 94 55; faks 12 250 94 58

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników placówek oświatowych, dokumentacja dotycząca placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników placówek oświatowych

Wydział Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 6 (odpady komunalne i sprawy organizacyjne)

tel. 12 250 94 49

 • uzgadnianie warunków lokalizacji i wykonania sieci / przyłącza w pasie drogi gminnej

tel. 12 250 94 52

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych (oprócz deklaracji odbioru odpadów i płatności)

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego

I piętro, pokój nr 6

tel. 12 250 94 52


Radca prawny

I piętro, pokój nr 8

tel. 12 250 94 64

 • pomoc prawna na rzecz urzędu, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych

Budynek przy ul. Zamkowej 9A

Referat Promocji i Kultury

parter (wejście od strony Izby Regionalnej)

tel. 12 250 94 48, 12 250 94 50, 12 250 94 91

 • koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, prowadzenie strony internetowej gminy, wydawanie „Gazety Niepołomickiej”, współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi; organizacja imprez kulturalnych, wystaw, wydarzeń sportowych; współpraca zagraniczna oraz z miastami partnerskimi; współpraca z mediami; wydawanie publikacji; koordynowanie prac związanych z realizacją budżetu obywatelskiego; zadania z zakresu dostępności

Rzecznik Urzędu Miasta i Gminy

parter (wejście od strony Izby Regionalnej)

tel. 12 250 94 48


Budynek przy ul. Bocheńskiej 26

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

tel. 12 250 94 61, 12 281 22 55

 • wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Budynek przy ul. Targowej 7

Referat Ochrony Powietrza

tel. 12 250 94 54, 12 250 94 89

 • Doradztwo w zakresie wymiany źródeł ciepła, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i poprawy efektywności energetycznej budynku oraz wskazywanie źródeł współfinansowania tego typu działań; działania edukacyjne w tym zakresie; pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji; koordynowanie realizacji projektów dotyczących ograniczenia niskiej emisji, termomodernizacji oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii; punkt konsultacyjny programu Czyste powietrze; działania na rzecz poprawy jakości powietrza wynikające z Programu Ochrony Powietrza oraz uchwały antysmogowej.

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego

tel. 12 250-94-90


W budynku przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach mieszczą się następujące instytucje:

 • punkt Powiatowego Urzędu Pracy. Numer telefonu: 12 284-87-41.
  Czynny w godz. 7.00-15, Strony przyjmowane są w godz. 8.00-14.00.
 • Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Niepołomicach – GCI.
  Doradca zawodowy pełni w nim dyżury we wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00. Numer telefonu: 12 284-87-43.
 • Młodzieżowe Centrum Karier Niepołomice
  działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45. Numer telefonu: 281-37-90
 • Ochotniczy Hufiec Pracy 6-2
  czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15. 30
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 12 284-87-25, faks 12 284-87-00
 • Biblioteka Publiczna w Niepołomicach, czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 i w soboty od 8.00 do 15.00
 • Centrum Kultury
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (tel, 12 284 87 44, wymagana telefoniczna rejestracja, tel. 664 412 817 lub 12 250 07 73)
 • Laboratorium Aktywności Społecznej – OpenSpace (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, tel. 12 284 87 47)
Przejdź do góry