Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Ochrona powietrza › Program EKO-TEAM › EKO-TEAM Formy wsparcia mieszkańców

EKO-TEAM Formy wsparcia mieszkańców

EKO-TEAM Formy wsparcia mieszkańców

Poprawiono dn.: 20 lutego 2024

Formy wsparcia mieszkańców

Stop Smog

Program Stop Smog przeznaczony jest dla osób najuboższych, które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki finansowe i realizacją przedsięwzięcia związanego z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją budynku.

Kryteria, które musi spełnić osoba wnioskująca do programu:

 • Dochód miesięczny:
  • W gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1985,55 zł netto na osobę.
  • W gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 2779,77 zł netto.
 • Wnioskodawcą może być właściciel, współwłaściciel (posiadający minimum połowę praw własności) nieruchomości, faktycznie zamieszkujący budynek lub posiadacz samoistny budynku.

Program może objąć wymianę/likwidację nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Dofinansowanie wynosi 90% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 53 000 zł. Pozostałe 10% to wkład własny wnioskodawcy. Może on jednak zostać wniesiony w 2 ratach lub rozliczony poprzez prace społeczne na rzecz gminy.

Wnioskodawca ma możliwość starania się o środki do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji (przewidywana pula przedsięwzięć: 140). Wnioski należy składać w formie papierowej zgodnej z regulaminem programu w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

W oparciu o porozumienie zawarte 16 czerwca 2020 r. z Ministerstwem Rozwoju Gmina Niepołomice pełni rolę inwestora i jest odpowiedzialna za nabór i realizację inwestycji, czyli przeprowadza zamówienie na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych. Po stronie wnioskodawcy zakwalifikowanego do udziału w programie pozostaje udostepnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji.

Strona internetowa dedykowana programowi Stop Smog

Wniosek w wersji papierowej w okresach naboru do programu dostępny jest w siedzibie Ekodoradców lub Operatora Programu Stop Smog (ul. Grunwaldzka 11, Niepołomice).

 

Czyste Powietrze 2.0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program priorytetowy Czyste powietrze. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

28 maja 2020 r. Gmina Niepołomice zawarła porozumienie z WFOŚiGW ustalające zasady wspólnej realizacji programu na terenie gminy. Jej celem jest obsługa wnioskodawców programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku i instalację odnawialnych źródeł energii.

Program Czyste Powietrze został podzielony na trzy progi dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Różnią się one wymaganiami dla wnioskodawców i poziomem dofinansowania na realizowane prace.

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • Maksymalny dochód wnioskodawcy:
  135 000 zł/rok udokumentowany PIT-em/-ami za ostatni okres rozliczeniowy (w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem brana pod uwagę jest średnia arytmetyczna dochodu osób rozliczających się razem)
 • Maksymalna kwota dotacji może wynieść:
  od 40% do 55% wysokości faktur netto.

Podwyższony poziom dofinansowania:

• Maksymalny dochód wnioskodawcy:
W przypadku prowadzenia gospodarstwa wieloosobowego dochód na jednego mieszkańca nie może być wyższy niż 1564 zł netto/miesięcznie.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może być wyższy niż 2189 zł netto/miesięcznie.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez MGOPS.

• Maksymalna kwota dotacji może wynieść:

• Od 70% do 80% wysokości faktur netto.

Najwyższy poziom dofinansowania:
• Maksymalny dochód wnioskodawcy:
W przypadku prowadzenia gospodarstwa wieloosobowego dochód na jednego mieszkańca nie może być wyższy niż 1090 zł netto/miesięcznie.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może być wyższy niż 1526 zł netto/miesięcznie.
Lub ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego rodzinnego lub specjalistycznego zasiłku opiekuńczego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez MGOPS.
• Maksymalna kwota dotacji może wynieść:
Do 100% wysokości faktur netto.

Warto zwrócić uwagę, że wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 3 000 zł dla wszystkich poziomów dofinansowania.

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminie Niepołomice – Etap II

Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy, co jest zbieżne z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice.

Program realizowany jest poprzez dofinansowanie do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na piece gazowe spełniające wszystkie normy emisyjności. Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości do 6 000 zł na zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz 1 000 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy. Wnioskodawcą może być każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość na terenie gminy.

 

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski jest realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego, Umowa nr :RPMP.04.01.01-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z 19.10.2018 r.

Jego głównym celem jest wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym użyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski poprzez zwiększenie na terenie gmin efektywności energetycznej. Dzięki temu dojdzie do redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.

Zgłoszenie się wnioskodawcy do projektu było podstawą do umieszczenia go na liście beneficjentów końcowych lub listach rezerwowych. O miejscu na listach decyduje kolejność zgłoszeń do projektu w formie przyjętej przez gminę.

Nabór do programu został zakończony.

 

Mój Prąd

Rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią.

Wnioski do programu będą przyjmowane od 15 kwietnia 2022 do 22 grudnia 2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków,

Budżet na realizację celu programu wynosi do 855 000 tys. zł,

Wnioski składamy elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania od 4 000 zł do 20 000 zł.

https://mojprad.gov.pl/

 

Moje ciepło

Celem programu jest wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków,

Wnioski składamy elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW.

Warunkiem otrzymania dotacji jest wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W), która może wynosić maksymalnie 63 kWh dla wniosków z 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków złożonych w kolejnych latach

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Więcej informacji na https://mojecieplo.gov.pl/

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%),
 • według 19% stawki podatku liniowego,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota ta nie może być wyższa niż 53 000 zł i odnosi się do wszystkich wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

 

Przejdź do góry