Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Search
Generic filters

EKO-TEAM Formy wsparcia mieszkańców

Formy wsparcia mieszkańców

Stop Smog

Program Stop Smog przeznaczony jest dla osób najuboższych, które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki finansowe i realizacją przedsięwzięcia związanego z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją budynku.

Kryteria, które musi spełnić osoba wnioskująca do programu:

 • Dochód miesięczny:
  • W gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1564 zł netto na osobę.
  • W gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 2189 zł netto.
 • Wnioskodawcą może być jedynie właściciel lub współwłaściciel (posiadający minimum połowę praw własności) nieruchomości, faktycznie zamieszkujący budynek.

Program może objąć wymianę/likwidację nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Dofinansowanie wynosi 90% kosztów inwestycji ale nie więcej niż 53 000 zł. Pozostałe 10% to wkład własny wnioskodawcy. Może on jednak zostać wniesiony 2 raty lub rozliczony poprzez prace społeczne na rzecz gminy.

Wnioskodawca ma możliwość starania się o środki do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji (przewidywana pula przedsięwzięć: 140). Wnioski należy składać w formie papierowej zgodnej z regulaminem programu w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

W oparciu o porozumienie zawarte 16 czerwca 2020 r. z Ministerstwem Rozwoju Gmina Niepołomice pełni rolę inwestora i jest odpowiedzialna za nabór i realizację inwestycji, czyli przeprowadza zamówienie na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych. Po stronie wnioskodawcy zakwalifikowanego do udziału w programie pozostaje udostepnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji.

Strona internetowa dedykowana programowi Stop Smog

Wniosek dostępny jest pod poniższym adresem

Czyste Powietrze 2.0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program priorytetowy Czyste powietrze. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

28 maja 2020 r. Gmina Niepołomice zawarła porozumienie z WFOŚiGW ustalające zasady wspólnej realizacji programu na terenie gminy. Jej celem jest obsługa wnioskodawców programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku i instalację odnawialnych źródeł energii.

Program Czyste Powietrze został podzielony na dwa progi dofinansowania: podstawowy i podwyższony. Różnią się one wymaganiami dla wnioskodawców i poziomem dofinansowania na realizowane prace.

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • Maksymalny dochód wnioskodawcy:
  • 100 000 zł/rok udokumentowany PIT-em/ami za ostatni okres rozliczeniowy (w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem brana pod uwagę jest średnia arytmetyczna dochodu osób rozliczających się razem)
 • Maksymalna kwota dotacji może wynieść:
  • 20 000 zł dla inwestycji obejmujących wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz prace termomodernizacyjne. Dodatkowo można otrzymać 5 000 zł w przypadku instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • 25 000 zł dla inwestycji obejmujących wymianę źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze woda lub gruntowej pompy ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz prace termomodernizacyjne. Dodatkowo można otrzymać 5 000 zł w przypadku instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 10 000 zł dla inwestycji nie obejmujących wymiany źródła ciepła a obejmującej m.in.: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • Maksymalny dochód wnioskodawcy:
  • W przypadku prowadzenia gospodarstwa wieloosobowego dochód na jednego mieszkańca nie może być wyższy niż 1564 zł netto/miesięcznie.
  • W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może być wyższy niż 2189 zł netto/miesięcznie.
 • Maksymalna kwota dotacji może wynieść:
  • 32 000 zł dla inwestycji obejmujących wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny lub pompę ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz prace termomodernizacyjne. Dodatkowo można otrzymać 5 000 zł w przypadku instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • 15 000 zł dla inwestycji nie obejmujących wymiany źródła ciepła a obejmującej m.in.: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).

Warto zwrócić uwagę, że wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 3 000 zł dla obu poziomów dofinansowania.

Ze względu na zapisy uchwały antysmogowej programu ochrony powietrza dla Małopolski nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie na zakup kotła na paliwo stałe. Dla budynków nie posiadających przyłącza gazowego możliwe jest dofinansowanie do pieca na biomasę (pellet).

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminie Niepołomice – Etap II

Uwaga! W związku z podpisaniem pełnej puli umów i zablokowaniem dostępnej alokacji środków, aktualnie składane wnioski trafiać będą na listę rezerwową.

Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy, co jest zbieżne z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice.

Program realizowany jest poprzez dofinansowanie do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na piece gazowe spełniające wszystkie normy emisyjności. Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości do 6 000 zł na zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz 1 000 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy. Wnioskodawcą może być każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość na terenie gminy.

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem projektem i wyczerpaniem miejsc na liście podstawowej, przyjmowane wnioski trafiają na listę rezerwową.

Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski jest realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego, Umowa nr :RPMP.04.01.01-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z 19.10.2018 r.

Jego głównym celem jest wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym użyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski poprzez zwiększenie na terenie gmin efektywności energetycznej. Dzięki temu dojdzie do redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.

Zgłoszenie się wnioskodawcy do projektu będzie podstawą do umieszczenia go na liście beneficjentów końcowych lub listach rezerwowych. O miejscu na listach decyduje kolejność zgłoszeń do projektu w formie przyjętej przez gminę. W razie wyczerpania miejsc na liście beneficjentów końcowych, wnioskodawcy wpisywani są na listę rezerwowych beneficjentów końcowych.

Planowany termin zakończenia instalacji planowany jest na 30 czerwca 2021 r. i może ulec zmianie.

Mój Prąd

W dniu 1.07.2021 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie w ramach programu przewidziano w formie dotacji i wynosi ono do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Od 31.03.2020 r. beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%),
 • według 19% stawki podatku liniowego,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Kwota ta nie może być wyższa niż 53 000 zł i odnosi się do wszystkich wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

 

Podobne artykuły

Go to Top