Formy wsparcia mieszkańców

Program STOP SMOG

Program STOP Smog przeznaczony dla osób najuboższysz, które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki finansowe i później ich rozliczeniem w innych programach pomocowych.

Program obejmuje wymianę/likwidację niekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawca ma możliwość starania się o środki do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji (przewidywana pula przedsięwzięć: 140). Wnioski należy składać w formie papierowej zgodnej z regulaminem programu w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

W oparciu o porozumienie zawarte 16 czerwca 2020 r. z Ministerstwem Rozwoju Gmina Niepołomice pełni rolę inwestora i jest odpowiedzialna za nabór i realizację inwestycji, czyli przeprowadza zamówienie na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Strona internetowa dedykowana programowi STOP SMOG

Program „CZYSTE POWIETRZE” 2.0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

28 maja 2020 r. Gmina Niepołomice zawarła porozumienie z WFOŚiGW ustalające zasady wspólnej realizacji programu na terenie gminy w celu obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku i instalację odnawialnych źródeł energii.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy  Niepołomice ETAP II

Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na obszarze Gminy, co jest zbieżne z priorytetami RPO WM oraz z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice.

Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła. Program przewiduje dofinansowanie w wysokości:

WARIANT RODZAJ INWESTYCJI ZAKRES DZIAŁANIA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wymiana starego źródła ciepła na nowy kocioł gazowy lub na kocioł na biomasę (po uzgodnieniu z Gminą)

źródło ciepła

zakup nowego źródła ciepła

– dla nieruchomości jednorodzinnej:

550 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy do 10 kW (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

500 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 10 do 15 kW (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

450 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 15 do 20 kW (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

400 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 20 kW (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

lecz nie więcej niż 6 tys. zł na kocioł;

instalacja wewnętrzna

 

zakup, modernizacja, montaż instalacji wewnętrznej w nieruchomości

dla nieruchomości jednorodzinnej do 1 tys. zł

 

Wnioskodawca ma możliwość aplikowania o środki do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji. Wnioski należy składać w formie papierowej zgodnej z Regulaminem programu, w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice.

Przewidziany termin zakończenia programu to 30.11.2021 r.

Program „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego, Umowa nr :RPMP.04.01.01-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z 19.10.2018 r.

Jego głównym celem jest wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym użyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski poprzez zwiększenie na terenie gmin efektywności energetycznej i redukcja emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji, poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Zgłoszenie się wnioskodawcy do projektu będzie podstawą do umieszczenia go na liście beneficjentów końcowych lub listach rezerwowych. Przy czym, o miejscu na listach decyduje kolejność zgłoszeń do projektu w formie przyjętej przez gminę. W razie wyczerpania miejsc na liście beneficjentów końcowych, wnioskodawcy wpisywani są na listę rezerwowych beneficjentów końcowych.

Termin zakończenia instalacji jest planowany na 30 czerwca 2021 r., przy czym termin ten może ulec zmianie.

UWAGA:

Z bieżącymi informacjami na temat postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na Części w ramach Subregionów.” można zapoznać się na stronie:  http://www.lgdzpt.pl/przetarg-dostawa-i-montaz-jednostek-wytwarzania-energii-z-oze-zestawow-instalacji-fotowoltaicznych-zestawow-kolektorow-slonecznych-oraz-pomp-ciepla-w-ramach-zadania-pn-ekopartne/

Program „Mój prąd”

Program priorytetowy “Mój prąd” to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie w ramach programu przewidziano w formie dotacji i wynosi ono do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Od 31.03.2020 r. beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

Termin drugiego naboru trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

  • według skali podatkowej (17% lub 32%),
  • według 19% stawki podatku liniowego,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53 000 zł.

Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Podobne artykuły