Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 10 85, tel. 782 454 028
www.spik.com.pl
stowarzyszeniespik@gmail.com

Organizacja pożytku publicznego. Powstała w 2004 r. Do głównych zadań stowarzyszenia należą wszechstronna pomoc i wsparcie udzielane uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, wspieranie szkoły w jej działalności oświatowej. Pozyskane fundusze przeznacza na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, opiekę nad wychowankami w trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego i współpracuje z instytucjami na terenie gminy i powiatu.


Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach
os. Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075
szkola@sueryder.pl
Organizacja pożytku publicznego. Organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową im. Lady Sue Ryder. Wspiera edukację młodzieży z terenu gminy Niepołomice. Gromadzi środki finansowe w celu systematycznego poprawiania jakości nauki w prowadzonej szkole. Ponadto jego działalność nastawiona jest na unowocześnienie infrastruktury i zapewnienie społeczności szkolnej jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim
32-007 Zabierzów Bocheński 465
prezes Magdalena Kuźba, tel. 600 929 277
spzab@wp.pl
Zarejestrowane w 2011 r. Współtworzą je rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro zespołu szkół. Inicjuje i realizuje różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego zespołu szkół.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu
Zagórze 81, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 89 90
Główne cele: pomoc Szkole Podstawowej w Zagórzu, podtrzymywanie tradycji narodowych, wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej.


Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej
adres do korespondencji: ul. Młyńska 18/34, 32-005 Niepołomice
prezes Mieczysław Janusz Jagła, tel. 601 518 536
www.ziemia.niepolomice.pl
janusz.ndk@gmail.com

Data pierwszej rejestracji: 1980. Prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Niepołomicki Dom Kultury; organizuje odczyty i prelekcje na temat historii ziemi niepołomickiej; pielęgnuje zdobycze kulturalne miasta i gminy Niepołomice; prowadzi działalność wydawniczą.
Liczy ponad 180 członków.


Szczep Puszcza im. Króla Kazimierza Wielkiego
Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Partyzantów 15a, 32-005 Niepołomice
www.szczeppuszcza.pl
komendantka szczepu: pwd Ewa Biernat HR

Szczep działa od 1976 r., do 1989 r. w ramach ZHP, później w ZHP 1918, obecnie w ZHR, skupia ok. 200 dzieci i młodzieży. Kadrę szczepu stanowią doświadczeni instruktorzy pełniący funkcje społecznie. Praca wychowawcza oparta jest na zasadach służby: Bogu, ojczyźnie i bliźnim.

Organizuje: zbiórki, zimowiska, obozy letnie, kolonie dla dzieci i młodzieży, wędrówki i gry terenowe, złazy zastępów, wiosenne porządki, stanice zuchowe, święta szczepu, spotkania wigilijne, szkolenia z pierwszej pomocy i terenoznawstwa. Pełni służbę na rzecz lokalnego środowiska, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych


Koło Przyjaciół Harcerstwa
Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza
ul. Partyzantów 15, 32-005 Niepołomice
www.szczeppuszcza.pl

Organizacja pożytku publicznego. Powstało w 1995 r. Wspiera działalność szczepu Puszcza. Zrzesza byłych instruktorów, wychowanków i harcerzy. Zarządza ośrodkiem harcerskim przy ul. Partyzantów 15a, remontuje i rozbudowuje infrastrukturę ośrodka. Stowarzyszenie posiada kompletne wyposażenie dla organizacji akcji obozowych dla 200 osób, w tym samochód terenowy. Przychody stowarzyszenia pochodzą z darowizn i pracy społecznej członków. Organizuje: Ekstremalną Drogę Krzyżową, majowe pikniki podczas Święta Flagi, Niepołomickie Zaduszki, wydaje pismo „Brzask”.


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Niepołomicach
ul. Wielicka 68D, 32-005 Niepołomice
tel. 606 609 276
ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com
przewodnicząca: Maria Foryś

Zrzesza rodziców dzieci z dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Cele: wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów, zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego.
Organizuje: bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia zarówno dla rodziców jak i nauczycieli oraz specjalistów.


Stowarzyszenie Zielony Puszczyk
adres do korespondencji: Zagórze 185, 32-005 Niepołomice
www.zielonypuszczyk.pl
zielonypuszczyk@gmail.com

Główny cel to propagowanie i szerzenie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z Puszczą Niepołomicką. Organizuje wycieczki i warsztaty plastyczne o tematyce przyrodniczej dla dzieci i dorosłych. Współpracuje z przyrodnikami, artystami i pisarzami.


Stowarzyszenie JARUNA
Siedziba: Niepołomice
tel. 696-453-626
www.jaruna.pl
stowarzyszenie@jaruna.pl

Stowarzyszenie zaczerpnęło swą nazwę z mitologii słowiańskiej – Jaruna (Jaryło, Jarowit) to bóstwo zwiastujące zakończenie zimy i początek wiosny, przedstawiane jako młodzieniec lub dziewczyna na białym koniu.

Głównym celem stowarzyszenia jest popularyzowanie wśród osób w każdym wieku rzetelnej wiedzy o kulturze, wierzeniach, zwyczajach, życiu codziennym i historii Słowian oraz rozpowszechnianie informacji o otaczającym nas świecie natury. Cel ten chce osiągnąć przede wszystkim poprzez organizowanie spotkań, pogadanek, wykładów, wystaw, warsztatów, wycieczek tematycznych, imprez, konkursów plastycznych, literackich, fotograficznych i innych związanych z wymienioną tematyką. Ponadto stowarzyszenie zajmie się działalnością wydawniczą, produkcją filmów edukacyjnych i współpracą z mediami.


Fundacja Siedlisko Kultury
Zagórze 185
tel. 506-234-822
www.domkulturysiedlisko.pl
dksiedlisko@gmaill.com

Główne cele: wspieranie i upowszechnianie kultury i nauki oraz działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Organizuje warsztaty, wystawy, wykłady, pokazy, porady, dyskusje, koncerty, spektakle, festiwale, plenery, konkursy, konferencje, spotkania, szkolenia, prelekcje, sympozja, projekty filmowe, spacery i wycieczki oraz obozy wakacyjne i krajoznawcze.

Prowadzi Dom Kultury Siedlisko w Podłężu.

Podobne artykuły