Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Cyfrowe Niepołomice

Cyfrowe Niepołomice

Cyfrowe Niepołomice

Poprawiono dn.: 21.03.2022

Cyfrowe Niepołomice

Monitorowanie i załatwianie spraw urzędowych przez Internet? Już niebawem będzie to powszechne i możliwe! 

Do kwietnia 2018 roku zostanie wdrożony w naszym urzędzie projekt „Cyfrowe Niepołomice”, który zdecydowanie podniesie jakość świadczonych e-usług. Wartość projektu to przeszło 3 miliony złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 2,5 mln zł.

Pierwszym krokiem będzie modernizacja sieci teleinformatycznej znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Stara sieć, utworzona w latach 2001-2003 stanowczo odbiega od standardów i aktualnych potrzeb. Utworzone zostaną nowoczesne bazy danych, a także unowocześnione zostanie oprogramowanie oraz cyfrowa infrastruktura.

Głównym celem projektu będzie jednak rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji. Mają one usprawnić dostęp obywatelom oraz przedsiębiorcom do usług świadczonych przez urząd. Drogą elektroniczną będziemy mogli realizować sprawy dotyczące podatków, gospodarki odpadami, zrealizować płatności internetowe, a także sprawdzić stan naszych zobowiązań.

Nie wychodząc z domu będziemy mogli sprawdzić stan procedowanej sprawy czy prowadzić elektroniczną korespondencję z pracownikami urzędu, która będzie możliwa dzięki elektronicznemu obiegowi informacji.

W urzędzie powstanie również Stanowisko Profilu Zaufanego. To oznacza, że będziemy utworzyć w Niepołomicach profil zaufany ePUAP oraz przejść całą procedurę potwierdzającą utworzenie tegoż profilu.

System pozwoli również na otrzymywanie powiadomień poprzez sms, e-mail bądź aplikację mobilną.

Flaga i napisy: Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Logo i napis: Fundusze Europejskie. Program regionalny

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 338 520,12 PLN (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i 12/100).

Dofinansowanie nie wynosi 2 503 428,81 PLN (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i 81/100) i stanowi 75% kosztów

Opis projektu

Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych. Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału E-administracji poprzez zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych poprzez wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych.

Projekt ma zasięg lokalny.

W ramach niniejszego projektu zostaną udostępnione następujące usługi:

Usługi na 5 poziomie dojrzałości (7 szt.)

a) Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych.

 • Złożenie formularza przez ePUAP;
 • Publikacja informacji w Portalu Internetowym Usług Publicznych (PIUP)o wysokości zobowiązania;
 • Płatności internetowe
 • Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną

Usługobiorcami są osoby fizyczne – podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

b) Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych:

 • Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP
 • Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
 • Płatności internetowe
 • Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną

Usługobiorcami są osoby prawne (w tym przedsiębiorcy) – podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

c) Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych:

 • Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP
 • Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
 • Płatności internetowe
 • Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną

Usługobiorcami są osoby prawne – podatnicy podatku od środków transportu.

d) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych:

 • Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP
 • Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
 • Płatności internetowe
 • Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną

Usługobiorcami są osoby fizyczne i prawne – właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy – firmy wywozowe.

e) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

 • Złożenie formularza wniosku o zezwolenie na stałą sprzedaż lub jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przez ePUAP
 • Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
 • Płatności internetowe
 • Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną

Usługobiorcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne – prowadzące działalność regulowaną.

f) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania:

 • Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
 • Płatności internetowe
 • Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną

Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy.

g) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy:

 • Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
 • Płatności internetowe
 • Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną

Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne– płatnicy.

Usługi na 3 poziomie dojrzałości obejmują możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących formularzy:

 • o założenie konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych,
 • o dezaktywację konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych,
 • sprawozdania od firmy wywozowe.

Usługi na 1 poziomie dojrzałości:

 • stan spraw osób fizycznych i prawnych,
 • udostępnienie informacji o korespondencji,
 • informacje o mieniu gminy,
 • informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie;
 • rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
 • ewidencja licencji transportu drogowego – udostępnienie informacji dotyczących: wydanych zezwoleń, licencje, wypisy.

Cele projektu

 1. Bezpośrednim celem niniejszego projektu jest: wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice innowacyjnego systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego licznym odbiorcom – zarówno z samego urzędu, jak też na określonych zasadach także odbiorcom spoza tej instytucji kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane, związane z gminą – jej zasobami, sprawami obywatelskimi, rozliczeniami, finansami, etc. Główne przesłanki wdrożenia opisywanego systemu to z jednej strony efektywne wsparcie licznych procedur, podejmowanych i przeprowadzanych w ramach Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w tym procesów decyzyjnych, a z drugiej udostępnienie mieszkańcom miasta i gminy nowoczesnych e-usług (możliwości korzystania z usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy drogą elektroniczną).
 2. Pośrednie cele projektu, przekładające się na uzyskanie długofalowych korzyści społeczno-gospodarczych są następujące:
  2.1. Podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim zasobami informacyjnymi Miasta i Gminy Niepołomice, poprzez utworzenie osobom, zatrudnionym w urzędzie warunków, sprzyjających wykonywaniu przekrojowych analiz i współpracy jednostek organizacyjnych, dzięki standaryzacji i integracji rozproszonych po różnych rejestrach, ewidencjach i bazach danych informacji,
  2.2. Podniesienie sprawności i efektywności procesów decyzyjnych, przeprowadzanych przez Urząd Miasta i Gminy, poprzez automatyzację procesów pozyskiwania i aktualizacji danych, a także redukcję zjawiska nadmiarowości danych,
  2.3. Zapewnienie wszystkim komórkom organizacyjnym Miasta i Gminy Niepołomice stałego dostępu do niezbędnych z punktu widzenia ich zadań informacji, będących danymi przetworzonymi i zagregowanymi pod kątem ich oczekiwań oraz docelowego zastosowania / wykorzystania tych danych,
  2.4. Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy ich właściwym adresatom, przede wszystkim mieszkańcom tego terenu, a także przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia usług publicznych (tak z punktu widzenia urzędu, jak również adresatów usług),
  2.5. Usprawnienie obsługi mieszkańców miasta i gminy w urzędzie – skrócenie czasu, niezbędnego do realizacji usług publicznych na rzecz mieszkańców, ograniczenie skali uciążliwości, związanych z korzystaniem z usług publicznych, ograniczenie skali kosztów, ponoszonych przez mieszkańców miasta i gminy w związku z korzystaniem z usług publicznych,
  2.6. Efektywna promocja miasta i gminy, jako innowacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, mającej określony wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego w regionie,
  2.7. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej miasta i gminy, z punktu widzenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, na jej terenie, ułatwienie i przyspieszenie procesu rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy,
  2.8. Podwyższenie kwalifikacji zasobów ludzkich na terenie miasta i gminy – nie tylko wśród pracowników urzędu, lecz także wśród mieszkańców, poprzez upowszechnienie wśród mich umiejętności wykorzystywania innowacyjnych systemów informatycznych, w ramach kontaktów, utrzymywanych z administracją publiczną.
Przejdź do góry