Monitorowanie i załatwianie spraw urzędowych przez Internet? Już niebawem będzie to powszechne i możliwe! 

Do kwietnia 2018 roku zostanie wdrożony w naszym urzędzie projekt „Cyfrowe Niepołomice”, który zdecydowanie podniesie jakość świadczonych e-usług. Wartość projektu to przeszło 3 miliony złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 2,5 mln zł.

Pierwszym krokiem będzie modernizacja sieci teleinformatycznej znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Stara sieć, utworzona w latach 2001-2003 stanowczo odbiega od standardów i aktualnych potrzeb. Utworzone zostaną nowoczesne bazy danych, a także unowocześnione zostanie oprogramowanie oraz cyfrowa infrastruktura.

Głównym celem projektu będzie jednak rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji. Mają one usprawnić dostęp obywatelom oraz przedsiębiorcom do usług świadczonych przez urząd. Drogą elektroniczną będziemy mogli realizować sprawy dotyczące podatków, gospodarki odpadami, zrealizować płatności internetowe, a także sprawdzić stan naszych zobowiązań.

Nie wychodząc z domu będziemy mogli sprawdzić stan procedowanej sprawy czy prowadzić elektroniczną korespondencję z pracownikami urzędu, która będzie możliwa dzięki elektronicznemu obiegowi informacji.

W urzędzie powstanie również Stanowisko Profilu Zaufanego. To oznacza, że będziemy utworzyć w Niepołomicach profil zaufany ePUAP oraz przejść całą procedurę potwierdzającą utworzenie tegoż profilu.

System pozwoli również na otrzymywanie powiadomień poprzez sms, e-mail bądź aplikację mobilną.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 338 520,12 PLN (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i 12/100).

Dofinansowanie nie wynosi 2 503 428,81 PLN (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i 81/100) i stanowi 75% kosztów

Opis projektu

Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych. Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału E-administracji poprzez zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych poprzez wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych.

Projekt ma zasięg lokalny.
W ramach niniejszego projektu zostaną udostępnione następujące usługi:
Usługi na 5 poziomie dojrzałości (7 szt.)
a)Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych.
•Złożenie formularza przez ePUAP;
•Publikacja informacji w Portalu Internetowym Usług Publicznych (PIUP)o wysokości zobowiązania;
•Płatności internetowe
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną
Usługobiorcami są osoby fizyczne – Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
b)Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych:
•Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
•Płatności internetowe
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną
Usługobiorcami są osoby prawne (w tym przedsiębiorcy) – Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
c)Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych:
•Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
•Płatności internetowe
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną
Usługobiorcami są osoby prawne – Podatnicy podatku od środków transportu
d)Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych:
•Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
•Płatności internetowe
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną
Usługobiorcami są osoby fizyczne i prawne – właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy – firmy wywozowe.
e)Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
•Złożenie formularza wniosku o zezwolenie na stałą sprzedaż lub jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przez ePUAP
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
•Płatności internetowe
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną
Usługobiorcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne – prowadzące działalność regulowaną.
f)Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania:
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
•Płatności internetowe
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną
Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy
g)Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy:
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania
•Płatności internetowe
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną
Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne– płatnicy.
Usługi na 3 poziomie dojrzałości obejmują możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących formularzy:
a)o założenie konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych.
b)o dezaktywację konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych.
c) sprawozdania od firmy wywozowe.
Usługi na 1 poziomie dojrzałości
a)Stan spraw osób fizycznych i prawnych
b)Udostępnienie informacji o korespondencji
c)Informacje o mieniu gminy.
d)Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie.
e)Rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.
f)Ewidencja licencji transportu drogowego – udostępnienie informacji dotyczących: wydanych zezwoleń, licencje, wypisy.

Cele Projektu
1. Bezpośrednim celem niniejszego projektu jest: wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice innowacyjnego systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego licznym odbiorcom – zarówno z samego urzędu, jak też na określonych zasadach także odbiorcom spoza tej instytucji kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane, związane z gminą – jej zasobami, sprawami obywatelskimi, rozliczeniami, finansami, etc. Główne przesłanki wdrożenia opisywanego systemu to z jednej strony efektywne wsparcie licznych procedur, podejmowanych i przeprowadzanych w ramach Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w tym procesów decyzyjnych, a z drugiej udostępnienie mieszkańcom miasta i gminy nowoczesnych e-usług (możliwości korzystania z usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy drogą elektroniczną).
2. Pośrednie cele projektu, przekładające się na uzyskanie długofalowych korzyści społeczno – gospodarczych są następujące:
2.1. Podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim zasobami informacyjnymi Miasta i Gminy Niepołomice, poprzez utworzenie osobom, zatrudnionym w urzędzie warunków, sprzyjających wykonywaniu przekrojowych analiz i współpracy jednostek organizacyjnych, dzięki standaryzacji i integracji rozproszonych po różnych rejestrach, ewidencjach i bazach danych informacji,
2.2. Podniesienie sprawności i efektywności procesów decyzyjnych, przeprowadzanych przez Urząd Miasta i Gminy, poprzez automatyzację procesów pozyskiwania i aktualizacji danych, a także redukcję zjawiska nadmiarowości danych,
2.3. Zapewnienie wszystkim komórkom organizacyjnym Miasta i Gminy Niepołomice stałego dostępu do niezbędnych z punktu widzenia ich zadań informacji, będących danymi przetworzonymi i zagregowanymi pod kątem ich oczekiwań oraz docelowego zastosowania / wykorzystania tych danych,
2.4. Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy ich właściwym adresatom, przede wszystkim mieszkańcom tego terenu, a także przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia usług publicznych (tak z punktu widzenia urzędu, jak również adresatów usług),
2.5. Usprawnienie obsługi mieszkańców miasta i gminy w urzędzie – skrócenie czasu, niezbędnego do realizacji usług publicznych na rzecz mieszkańców, ograniczenie skali uciążliwości, związanych z korzystaniem z usług publicznych, ograniczenie skali kosztów, ponoszonych przez mieszkańców miasta i gminy w związku z korzystaniem z usług publicznych,
2.6. Efektywna promocja miasta i gminy, jako innowacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, mającej określony wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego w regionie,
2.7. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej miasta i gminy, z punktu widzenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, na jej terenie, ułatwienie i przyspieszenie procesu rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy,
2.8. Podwyższenie kwalifikacji zasobów ludzkich na terenie miasta i gminy – nie tylko wśród pracowników urzędu, lecz także wśród mieszkańców, poprzez upowszechnienie wśród mich umiejętności wykorzystywania innowacyjnych systemów informatycznych, w ramach kontaktów, utrzymywanych z administracją publiczną.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły