Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II

Dodano dn.: 04.10.2023

Powiat Wielicki w partnerstwie z Gminą Niepołomice realizuje projekt “Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu województwa małopolskiego (w tym powiatu wielickiego) poprzez

  • organizację staży dla 70 uczniów,
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
  • dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych
  • oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 300 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 140 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 30 września 2023 roku.

Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Projekt “Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” o numerze RPMP.10.02.01-12-0043/19 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 4,482,461.30 zł w tym dofinansowanie 4,033,461.30 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Przejdź do góry