Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Wizytówka gospodarcza › Główne założenia polityki inwestycyjnej

Główne założenia polityki inwestycyjnej

Główne założenia polityki inwestycyjnej

Poprawiono dn.: 12 października 2020

Główne założenia polityki inwestycyjnej

Już pobieżnie analizując strukturę wydatków gminy Niepołomice zauważyć można, że około połowa z nich przeznaczona jest na inwestycje. Gmina inwestuje dużo, starając się mądrze zaspokoić potrzeby mieszkańców, a także dostarczyć niezbędną infrastrukturę przedsiębiorstwom lokującym swoje zakłady produkcyjne w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, będącego jednym z naszych najważniejszych dokumentów strategicznym, polityka inwestycji infrastrukturalnych przewiduje możliwość dotarcia do wszystkich miejsc na terenie miasta i gminy Niepołomice z siecią wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną oraz komunikacyjną do wszystkich terenów budowlanych tak, aby bez przeszkód realizować cele strategiczne stosując przy tym wysokie standardy ekologiczne i pozostawiając odpowiednie rezerwy terenowe na realizację inwestycji.

Spośród inwestycji komunalnych, największe znaczenie ma utrzymanie i rozbudowa systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a także odprowadzenia i oczyszczenia ścieków. Rozbudowę tych systemów wykonujemy ze środków unijnych, pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych.

Najistotniejsze przedsięwzięcia

 • Budowa węzła Autostrady A4 w Podłężu wraz z obwodnicą Podłęża w ramach kontraktu terytorialnego koszt zadania 75 mln PLN  – realizacja 2018-2021.
 • Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej – vol.II w ramach MRPO 2007-2013 Działanie 4.3B, koszt zadania 16 mln zł, kwota dotacji 12,4 mln zł. W ramach projektu zostaną m.in.  wybudowane nowe chodniki, nowa droga łącząca NSI ze stacją kolejową w Podłężu, rozbudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna
 • Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach –  powstanie pracowni kształcenia zawodowego w branży mechanicznego, w ramach Działania 1.1B, kwota zadania 1,54 mln zł, kwota dotacji 1,3 mln zł.
 • Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w ramach Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim. Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie. Planowana realizacja 2017-2019.
 • Budowa węzłów przesiadkowych na stacjach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Podłężu i Staniątkach: budowa parkingów P&R, budowa dróg dojazdowych do węzła wraz z budową ścieżek rowerowych łączących miejscowości Gminy Niepołomice i jej strefę przemysłową z węzłami przesiadkowymi – w ramach ZIT. Planowana realizacja 2016-2019.


Pozostałe przedsięwzięcia

 • Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy Niepołomice poprzez adaptację obiektu socjalnego na potrzeby Domu Spokojnej Starości w Staniątkach w ramach MRPO działanie 6.3B, kwota zadania 3,9 mln zł, kwota dofinansowania 2,2 mln zł.
 • Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Niepołomice (wymiana pieców) w ramach ZIT. Planowana realizacja 2016-2019.
 • Rewitalizacja obszaru Błoń Niepołomickich w centrum miasta.
 • Rozbudowa placów zabaw, o infrastrukturę dla seniorów – parki fitness.
 • Poprawa dostępności do usług administracji w Gminie Niepołomice poprzez oddanie do użytkowania budynku Centrum Bocheńska.
 • Poprawa jakości dróg, budowa nowych chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Reasumując

Podstawowe założenia polityki inwestycyjnej gminy to wyposażenie w infrastrukturę Strefy Inwestycyjnej (połączenie z Autostradą A4, budowa chodników, rozwój infrastruktury), zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców (kanalizacja, wodociągi, transport publiczny i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia, wymiana kotłów, drogi rowerowe, parki fitness). 

Przejdź do góry