Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Wizytówka gospodarcza › Infrastruktura w Niepołomicach

Infrastruktura w Niepołomicach

Infrastruktura w Niepołomicach

Poprawiono dn.: 12 października 2020

Infrastruktura w Niepołomicach

Sieć wodociągowa

Na obszarze miasta i gminy Niepołomic występują dwa podstawowe ogniwa wodonośne, czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Ogólnie zasoby na terenie gminy są zróżnicowane. Wody utworów czwartorzędowych bez zabiegów uzdatniania nie nadają się do celów pitnych i gospodarczych. Związane jest to przede wszystkim ze złym stanem Wisły. Wody piętra trzeciorzędowego w związku z budową geologiczną, są izolowane od zewnętrznych czynników antropogenicznych, a tym samym chronione przed zanieczyszczeniami. Na terenie miasta i gminy Niepołomice omawiany poziom trzeciorzędowy związany z piaskami bogucickimi tworzy Główny Zbiornik Wód Podziemnych, źródło zaopatrzenia w wodę nie tylko dla gminy Niepołomice ale także dla aglomeracji krakowskiej. Ujęcia wody będące w użytkowaniu Zakładu Wodociągów, Kanalizacji oraz Usług Komunalnych w Niepołomicach, oprócz wydajności zasobów wodnych różnią się między sobą budową i wyposażeniem.
Wodociąg dla miasta i gminy Niepołomice zasilany jest w wodę pobieraną z ujęć podziemnych. Wody podziemne eksploatowane są poprzez ujęcie ich za pomocą studni głębinowych, trzecio- i czwartorzędowych.

Na obszarze gminy Niepołomice zaopatrywaniem wody do spożycia przez ludzi zajmują się Wodociągi Niepołomice sp. z o.o., która posiada dwa zakłady uzdatniania wody:

 • ZUW w Woli Batorskiej – pobór wód podziemnych ze studni wierconych (7 studni), bazujących na trzeciorzędowym poziomie wodonośnym.
  Zaopatruje mieszkańców miejscowości: Chobot, Niepołomice, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński.
  Woda jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Stosowane metody uzdatniania: biologiczna – nitryfikacja, fizyczna – filtracja, osadnik, sedymentacja, wymiana gazów i napowietrzanie.
  Produkcja wody wyniosła średnio: 5371 m3/dobę.
 • ZUW w Podłężu – pobór wody ze studni wierconych (2 studnie), bazujących na trzeciorzędowym poziomie wodonośnym.
  Zaopatruje mieszkańców miejscowości: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec, Zakrzów.
  Woda jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Stosowane metody uzdatniania: chemiczna – koagulacja, odmanganianie, fizyczna – filtracja, wymiana gazów i napowietrzanie.
  Produkcja wody wyniosła średnio: 1550 m3/dobę.

Długość sieci wodociągowej na koniec 2019 roku wynosiła 290.900 metrów.

W 2019 r. spółka Wodociągi Niepołomice dostarczyła łącznie 1.746.287 m sześc. wody.

Jak wynika z raportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Wieliczce, w ramach monitoringu kontrolnego prowadzonego przez PPIS i w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez spółkę Wodociągi Niepołomice, jakość wody oceniono jako dobrą.

W sprawozdaniach z badań PPIS w Wieliczce dokonywał okresowej oceny jakości wody, w których stwierdzał, że mieszkańcy gminy Niepołomice są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania.

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 roku wynosiła  259.400 metrów.

W 2019 r. spółka Wodociągi Niepołomice odebrała łącznie 1.790.805 m sześc. ścieków.

Na terenie gminy Niepołomice funkcjonują trzy komunalne oczyszczalnie ścieków:

 • Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach

– przy procesie w oczyszczalni usuwane są związki biogenne, mechaniczne oczyszczanie odbywa się poprzez cedzenie na kratach gęstych oraz w piaskowniku. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w reaktorach wielofazowych z niskoobciążonym osadem czynnym z komorami: beztlenową, niedotlenioną i tlenową oraz systemem recyrkulacji ścieków i osadu. Proces sedymentacji odbywa się w osadnikach wtórnych. Osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo, a następnie zagęszczany w zagęszczaczu grawitacyjnym i odwadniany na prasie filtracyjnej.
Oczyszczalnia w Niepołomicach posiada średniodobową przepustowość na poziomie 4.500 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wisła.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez starostę wielickiego nr OŚR.6341.353.2013 ważne do 1 stycznia 2023 r.

 • Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Zabierzowie Bocheńskim
  – mechaniczne oczyszczanie polega na oddzieleniu większych zanieczyszczeń stałych na sicie, a następnie zanieczyszczeń ziarnistych i części pływających na piaskowniku. Następnie ścieki doprowadzane są do zbiornika retencyjnego, w którym skład ścieków jest uśredniany. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w reaktorach SBR, w których zachodzą naprzemiennie procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Następnie zachodzi proces sedymentacji, a na końcu dekantacja i zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika.
  Oczyszczalnia w Zabierzowie Bocheńskim posiada średniodobową przepustowość na poziomie 260 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Drwinka.
  Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez starostę wielickiego nr OŚR.6341.84.2017 ważne do 19 lipca 2027 r.
 • Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Woli Zabierzowskiej
  – oczyszczanie mechaniczne polega na oddzieleniu większych zanieczyszczeń stałych na sicie, a następnie zanieczyszczeń ziarnistych i części pływających na piaskowniku. Następnie ścieki doprowadzane są do zbiornika retencyjnego, w którym skład ścieków jest uśredniany. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w reaktorach SBR, w których zachodzą naprzemiennie procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Następnie zachodzi proces sedymentacji, a na końcu dekantacja i zrzut ścieków oczyszczonych.
  Oczyszczalnia w Woli Zabierzowskiej posiada średniodobową przepustowość na poziomie 300 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Chobot – Olszyny.
  Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez starostę wielickiego nr OŚR.6341.87.2017 ważne do 20 lipca 2027 r.

Ponadto na terenie gminy budowana jest obecnie oczyszczalnia ścieków Podłęże Zachód. Jej uruchomienie planowane jest na rok 2020. Będzie to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z ciśnieniowym odpływem ścieków oczyszczonych, bez osadnika wtórnego, z modułami filtracyjnymi, znajdującymi się poza reaktorami biologicznymi, w tzw. zbiorniku dla membran. Miejsce realizacji przedsięwzięcia to teren Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
Przepustowość średniodobowa oczyszczalni będzie wynosić 2.000 m3/dobę. Będzie ona oczyszczać ścieki bytowe ze wszystkich sołectw zachodniej części gminy Niepołomice.

Dla przedsięwzięcia przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko. W raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji ustalono, że jest to przedsięwzięcie proekologiczne, które umożliwi odprowadzanie ścieków z posesji do kanalizacji sanitarnej prowadzącej do komunalnej oczyszczalni ścieków, co wyeliminuje tym samym niekontrolowane odprowadzenia ścieków bytowych do wód gruntowych, cieków wodnych i wód głębinowych. Organy środowiskowe ustaliły, że skala i usytuowanie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na terenie przewidzianym pod lokalizację nie występują dobra materialne, siedliska fauny i flory, pomniki przyrody podlegające ochronie prawnej. Realizacja inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń i znaczącego oddziaływania na środowisko.

Na terenie gminy funkcjonują także przemysłowe oczyszczalnie ścieków, np. przy zakładach Coca-Coli czy Nycz Intertrade. Gmina nie dysponuje dokładnymi informacji na ich temat.

Spółka wodna – melioracja

Wykonywaniem, utrzymywaniem i eksploatacją urządzeń służących do melioracji oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych gminy Niepołomice zajmuje się powstała w 2006 r. Spółka wodna.

W 2019 r. miała ona pod swoim zarządem 167 km rowów melioracyjnych.

Sieć gazowa

System gazociągów wysokoprężnych przebiegających przez teren Gminy Niepołomice stanowi podstawę do zaopatrzenia w gaz miasta i gminy Niepołomice. Mieszkańcy gminy mogą w pełni korzystać z istniejących urządzeń sieci gazowej średnioprężnej, zaspokajającej w pełni potrzeby mieszkańców. W wypadku wzrostu zapotrzebowania na dostawy gazy, istnieje możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących urządzeń gazowych, czego przykładem jest chociażby rozbudowa sieci gazowniczej na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej.

Na koniec 2019 roku długość sieci gazowej wynosiła 471,04 km.

Sieć energetyczna

Miasto i Gmina Niepołomice, jak również przyległe tereny sąsiednich gmin, są zaopatrywane w energię elektryczną w oparciu o stację redukcyjną 110/SN. Dostęp do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych odbiorców odbywa się przez układ rozdzielniczy średniego napięcia zasilający poszczególne stacje transformatorowe. Teren miasta zaopatrywany jest w energię elektryczną kablową siecią niskiego napięcia. Dalej od miasta, linie kablowe przechodzą w system napowietrzny. Funkcjonujący układ zaopatrzenia gminy w energię elektryczną jest w pełni wystarczający a w miarę narastania potrzeb, istnieje możliwość rozbudowy. Specjalnie na potrzeby Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zakład energetyczny kosztem około 6 milionów złotych zlokalizował na jej terenie Główny Punkt Zasilania, obsługujący klientów przemysłowych w tym obszarze.

Sieć drogowa

Podane długości odcinków dróg dotyczą ich przebiegu na terenie gminy Niepołomice.

Autostrady

 • Autostrada A4 – relacji Wrocław – Kraków – Przemyśl, dostępna poprzez zjazdy w Bieżanowie i Targowisku (tworząca europejski korytarz transportowy wschód-zachód), w budowie zjazd w Podłężu (planowane oddanie do użytku: lipiec 2020) – długość odcinka: 6 km.

Drogi krajowe

Łączna długość: 7,5 km.

 • DK nr 94 relacji Zgorzelec – Kraków – Przemyśl – Medyka,
 • DK nr 75 relacji Targowisko – Niepołomice – Kraków.

Drogi wojewódzkie

Łączna długość: 19 km.

 • DW nr 964 relacji Kasina – Wieliczka – Niepołomice – Ispina – Szczurowa.

Drogi powiatowe

Łączna długość: 40 km.

 • 2001K – relacji Kłaj – Zabierzów Bocheński – Wola Zabierzowska – Ispina,
 • 2002K – relacji Chobot – Dziewin – Mikluszowice,
 • 2003K – relacji Niepołomice – Puszcza Niepołomicka – Hysne,
 • 2004K – relacji Borek – Hysne,
 • 2005K – relacji Wola Batorska – Dąbrowa,
 • 2009K – relacji Targowisko – Gruszki – Zakrzów – Węgrzce Wielkie,
 • 2010K – relacji Staniątki – Dabrowa – Szarów,
 • 2011K – relacji Kraków – Niepołomice,
 • 2014K – relacji Zakrzów – Bodzanów,
 • 2016K – relacji Suchoraba – Zborczyce,
 • 2060K – relacji Niepołomice, ul. Droga Królewska.

Drogi gminne

Zapewniają komunikację wewnętrzną w gminie. Długość łączna: 160 km, w tym:

 • asfaltowe: 140 km,
 • z kruszywa: 20 km.

Dostępność komunikacyjna

Niepołomice położone 25 km od Krakowa, posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie nr 4, nr 75, nr 964. Gminę przecina również autostrada A4 z węzłem w Podłężu. Linia kolejowa przebiegająca przez obszar gminy, ma stacje w Szarowie i Podłężu. Atutem Niepołomic jest też bliskość portu lotniczego Kraków Balice, który znajduje się w odległości 41 km, 30 min jazdy samochodem. Jest to najszybciej rozwijający się port w Polsce, obsługujący 3 mln pasażerów rocznie.

Przejdź do góry