Dodano dn.: 15.02.2024

PLAN.6850.2.1.2024                                                                                                 Niepołomice, dn. 15.02.2024 r.

WYKAZ

pomieszczeń stanowiących własność własność Gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony powyżej 3miesięcy

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

nieruchomość gruntowa, położona w Niepołomicach, zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Niepołomicach o numerze porządkowym os. Kaptarz 40, oznaczona ewidencyjnie jako: (1) działka numer 1867/4 o powierzchni 1,5044 ha, (2) działka numer 1867/5 o powierzchni 2,0925 ha, stanowiąca własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/000207723 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;

Opis pomieszczenia przeznaczonego do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie):
część pomieszczenia o powierzchni 2 m², usytuowanego na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 to tzw. pomieszczenie przejściowe przed gabinetem dyrektora szkoły;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działki ewidencyjne nr 1867/4 i 1867/5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy znajdują się w terenach oznaczonych symbolami: 1UP3 (tereny usług publicznych), 5MN3 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), 3ZE (tereny zieleni o funkcjach ekologicznych); przedmiotowa część nieruchomości została przeznaczona do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie) w drodze bezprzetargowej na cele statutowe Biorącego do używania w tym  dla potrzeb związanych z ustaleniem adresu siedziby Biorącego;

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy

Cena nieruchomości:

nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu oddania do użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie):

Jt. kontynuacja umowy z tym samym podmiotem, umowa na czas oznaczony.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 7 marca 2024 r.