PLAN.6845.2.28.2022                                                                                                     Niepołomice, 23.11.2022 r.

WYKAZ

pomieszczeń stanowiących własność gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 (trzech) miesięcy

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz pomieszczeń stanowiących własność gminy Niepołomice,

przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 (trzech) miesięcy

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

 • pomieszczenia sal dydaktycznych (Nr 2, Nr 10, Nr 18) oraz sali widowiskowo-sportowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja, usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2497/29 o powierzchni 0,7308 ha – dla której księgę wieczystą KR2I/00012847/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • pomieszczenie sali gimnastycznej i sali dydaktycznej (Nr 5) w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, usytuowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Staniątkach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 354/1 o powierzchni 0,46 ha – dla której księgę wieczystą KR2I/00027310/6 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • pomieszczenie sal dydaktycznych (Nr 6 i Nr 7) oraz sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, oznaczonym numerem porządkowym 597, usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Woli Batorskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2686, o powierzchni 0,6112 ha – dla której księgę wieczystą KR2I/00034367/2 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • pomieszczenie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, oznaczonym numerem porządkowym 734, usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Woli Batorskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 690/3, stanowiącej własność gminy Niepołomice- dla której księgę wieczystą KR2I/00014727/8 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • pomieszczenie sali dydaktycznej (Nr 3) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej, oznaczonym numerem porządkowym 1, usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Woli Zabierzowskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 714/1, stanowiącej własność gminy Niepołomice- dla której księgę wieczystą KR2I/00004385/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • pomieszczenie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi w Podłężu, oznaczonym numerem porządkowym 220, usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Podłężu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 760, stanowiącej własność gminy Niepołomice- dla której księgę wieczystą KR2I/00021099/8 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;

Opis pomieszczeń przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

 • pomieszczenia sal dydaktycznych (Nr 2, Nr 10, Nr 18) oraz sali widowiskowo-sportowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja;
 • pomieszczenie sali gimnastycznej i sali dydaktycznej (Nr 5) w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach;
 • pomieszczenie sal dydaktycznych (Nr 6 i Nr 7) oraz sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, oznaczonym numerem porządkowym 597pomieszczenie sali gimnastycznej i sali dydaktycznej (Nr 5) usytuowane są w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach;
 • pomieszczenie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, oznaczonym numerem porządkowym 734;
 • pomieszczenie sali dydaktycznej (Nr 3) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej, oznaczonym numerem porządkowym 1;
 • pomieszczenie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi w Podłężu, oznaczonym numerem porządkowym 220.

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób ich zagospodarowania:

 • działka ewidencyjna nr 2497/29 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Centrum, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 5UP (tereny usług publicznych) oraz w strefie wysokich walorów społeczno-kulturowych; przedmiotowe pomieszczenie będące częścią składową nieruchomości gruntowej zostało przeznaczone do wydzierżawienia z przeznaczeniem dla celów związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć pozaszkolnych (nauka języków obcych, cheerleaders, balet, akrobatyka, robotyka, zajęcia sportowe);
 • działka ewidencyjna nr 354/1 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem UP1 (tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym); przedmiotowe pomieszczenia będące częścią składową nieruchomości gruntowej zostały przeznaczone do wydzierżawienia z przeznaczeniem dla celów związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć pozaszkolnych (cheerleaders, zajęcia gimnastyczne, zajęcia sportowe, nauka języków obcych);
 • działka ewidencyjna nr 2686 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wola Batorska I”, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem U1 (tereny zabudowy usług publicznych); przedmiotowe pomieszczenia będące częścią składową nieruchomości gruntowej zostały przeznaczone do wydzierżawienia z przeznaczeniem dla celów związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć pozaszkolnych (zajęcia gimnastyczne, zajęcia sportowe, nauka języków obcych);
 • działka ewidencyjna nr 2686 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wola Batorska I” – dla obszaru gimnazjum w Woli Batorskiej, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem U1 (tereny zabudowy usług publicznych); przedmiotowe pomieszczenia będące częścią składową nieruchomości gruntowej zostały przeznaczone do wydzierżawienia z przeznaczeniem dla celów związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć pozaszkolnych (zajęcia gimnastyczne, zajęcia sportowe);
 • działka ewidencyjna nr 714/1 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wola Zabierzowska I”, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem U1 (tereny zabudowy usług publicznych); przedmiotowe pomieszczenia będące częścią składową nieruchomości gruntowej zostały przeznaczone do wydzierżawienia z przeznaczeniem dla celów związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć pozaszkolnych (nauka języków obcych);
 • działka ewidencyjna nr 2686 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem UP1 (tereny usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym); przedmiotowe pomieszczenia będące częścią składową nieruchomości gruntowej zostały przeznaczone do wydzierżawienia z przeznaczeniem dla celów związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć pozaszkolnych (akrobatyka, zajęcia sportowe i gimnastyczne);

Termin zagospodarowania nieruchomości:

(1), (2), (3), (4), (5), (6) nie dotyczy

Cena nieruchomości:

(1), (2), (3), (4), (5), (6) nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

(1), (2), (3), (4), (5), (6) nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

(1), (2), (3), (4), (5), (6) – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:

50,00zł netto + 23 % VAT za każdą rozpoczętą godzinę zegarową korzystania z pomieszczenia z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne,

Termin wnoszenia opłat:

czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego

Zasady aktualizacji opłat:

wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i Usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

umowa na okres powyżej 3 (trzech) miesięcy; tryb bezprzetargowy

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2022r. do 7 grudnia 2022r.