Poprawiono dn.: 19.03.2024

PLAN.6845.2.4.2024                                                                                             Niepołomice, dn. 01.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania (w najem) w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.).)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,

przeznaczonych do oddania do używania (w najem) w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

część (tj. 4 m²) nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 2513 o powierzchni 0,7384 ha – dla której księgę wieczystą KR2I/00020723/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach, stanowiącej park w centrum miasta

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania (w najem):

0,0004 ha;

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania (w najem):

działka ewidencyjna nr 2513 położona w Niepołomicach, zagospodarowana jest jako park w centrum miasta;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka ewidencyjna nr 2513 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „centralnej części Niepołomic” znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 2ZP (tereny zieleni urządzonej); przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym,  na cele związane z prowadzeniem działalności handlowej (sprzedaż kawy specialty, lemoniady z mobilnego stanowiska gastronomicznego typu riksza);

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy;

Cena nieruchomości:

nie dotyczy;

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

Wysokość opłat z tytułu najmu:

czynsz miesięczny wynosi 254,88 zł netto  + 23% VAT;

Termin wnoszenia opłat:

czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Zasady aktualizacji opłat:

wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania (w najem):

Kontynuacja umowy z tym samym podmiotem

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2024r. do 22 marca 2024r.