Poprawiono dn.: 29.03.2024

PLAN.6845.2.9.2024                                                                                               Niepołomice, dn. 22.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony powyżej 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz  nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony powyżej 3 lat

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

 

 • niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 2147/78 o powierzchni 5,74 ha, obręb 0007-Wola Batorska, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00020026/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 387/6 o powierzchni 0,4868 ha, obręb 0001-Niepołomice, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00020788/8 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako: (1) działka numer 2507 o powierzchni 0,0287 ha, (2) działka numer 2506/4 o powierzchni 0,1334 ha, zabudowana obiektem budowlanym pn.: „Piekarnia Sztuki” oznaczonym numerem porządkowym Spółdzielcza 7 o powierzchni użytkowej 719,20 m², obręb 0001-Niepołomice, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00030461/3 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

 

 • 3,6216 ha;
 • 0,3000 ha;
 • 0,1621 ha, powierzchnia użytkowa – 719,20 m²;

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

 

 • część działki ewidencyjnej nr 2147/78 w Woli Batorskiej została przeznaczona do oddania na cele rolnicze;
 • część działki ewidencyjnej nr 387/6 w Niepołomicach, na której znajduje się stawek, została przeznaczona do wydzierżawienia z przeznaczeniem dla celów rekreacyjnych;
 • nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 2507 i 2506/4 w Niepołomicach, zabudowana budynkiem „Piekarni Sztuki” zostaje oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele statutowe samorządowej instytucji Kultruy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

 • działka ewidencyjna nr 2147/78 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wola Batorska II”, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem R32 (tereny rolnicze); część przedmiotowej nieruchomości została przeznaczona do wydzierżawienia na rolnicze;
 • działka ewidencyjna nr 387/6 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1WS/US (tereny wód powierzchniowych śródlądowych i rekreacji); część przedmiotowej nieruchomości została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rekreacyjne;
 • działki ewidencyjne nr 2507 i 2506/4 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla dla

centralnej części miasta Niepołomice, znajdują się w terenach oznaczonych symbolem 3UPz (tereny usług publicznych objętych nadzorem konserwatorskim); przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele statutowe Pola Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury Miasta i Gminy Niepołomice zgodnie z zadaniami programowymi tej instytucji.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

(1), (2), (3) nie dotyczy

Cena nieruchomości:

(1), (2), (3) nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

(1), (2), (3) nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

 • miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 76,92 zł netto, czynsz zwolniony z VAT;
 • roczny czynsz dzierżawny wynosi 345,56 zł netto+ 23 % VAT;

(3)   miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 719,20 zł netto + 23 % VAT;

Termin wnoszenia opłat:

 • czynsz płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, w którym obowiązuje umowa
 • czynsz płatny będzie z góry do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy;
 • czynsz płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, w którym obowiązuje umowa;

Zasady aktualizacji opłat:

(1), (2), (3) wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i Usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 22 marca 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r.