Poprawiono dn.: 29.03.2024

PLAN.6845.2.10.2024                                                                                               Niepołomice, dn. 22.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz  nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 3792 o powierzchni 0,2911 ha, obręb Niepołomice, stanowiąca własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00010865/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

0,2911 ha;

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

działka nr , położona w Niepołomicach, ma kształt zbliżony do równoległoboku;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka ewidencyjna nr  3792 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla  obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem,  znajduje się w terenach oznaczonych symbolem : 2ZR (tereny zieleni nieurządzonej); przedmiotowa nieruchomości zostaje przeznaczona do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cel związany z działalnością agroturystyczną (wybieg dla koni);

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy

Cena nieruchomości:

nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

roczny czynsz dzierżawny wynosi 727,75 zł netto + 23 % vat (tj. 0,25 zł netto/m²);

Termin wnoszenia opłat:

czynsz płatny będzie z góry w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy;

Zasady aktualizacji opłat:

wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny; dzierżawca będzie

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

umowa na czas oznaczony do lat 3

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 22 marca 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r.