Poprawiono dn.: 19.03.2024

PLAN.6845.2.6.2024                                                                                                   Niepołomice,dn.01.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości  stanowiących własność gminy Niepołomice, przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  stanowiących własność gminy Niepołomice, przeznaczonych do oddania w najmem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

 

Oznaczenie nieruchomości:

Pomieszczenie użytkowe  o pow. 58,20 m² znajduje się w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako: (1) działka numer 86 o pow. 0,0100 ha, (2) działka numer 85/2 o pow. 0,0100 ha,  położonej w miejscowości Zakrzowiec gm. Niepołomice.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KR2I/00020111/2 przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach.

Opis nieruchomości:

Pomieszczenie użytkowe o pow. 58,20 m² składa się łącznie z trzech pomieszczeń  i wyposażone jest w instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną.

Działka nr 86, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/457/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 09.09.2021 r. i znajduje się w terenach oznaczonych symbolami: 1UP – tereny usług publicznych.

Wysokość opłat z tytułu najmu:

czynsz miesięczny wynosi 749,35 zł netto  + 23% VAT;

będzie płatny z góry do 20 – tego dnia każdego miesiąca, za który czynsz się należy.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Oprócz czynszu najemca będzie uiszczał we własnym zakresie opłaty za media związane z utrzymaniem wynajętego pomieszczenia oraz będzie płacił podatek od nieruchomości gruntowych.

Informacje dotyczące najmu:

Oddanie pomieszczenia użytkowego o powierzchni 58,20 m² zlokalizowanego w miejscowości Zakrzowiec gm. Niepołomice następuje na cele związane z prowadzeniem sklepu z artykułami spożywczo – przemysłowymi.

Szczegółowe informacje onieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości  Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.