Poprawiono dn.: 19.03.2024

PLAN.6845.2.3.2024                                                                                                 Niepołomice, dn. 01.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania (w najem), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,

przeznaczonych do oddania do używania (w najem), w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

 • południowo-wschodnia część (100 m²) niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 2541/5 o powierzchni 0,5572 ha, obręb 0001-Niepołomice, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00031888/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • południowo-wschodnia część (61 m²) niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 2541/5 o powierzchni 0,5572 ha, obręb 0001-Niepołomice, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00031888/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • północno-wschodnia część (20 m²) niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 2541/5 o powierzchni 0,5572 ha, obręb 0001-Niepołomice, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00031888/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania (w najem):

 • 0,0100 ha;
 • 0,0061 ha;
 • 0,0020 ha;

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania (w najem):

 • południowo-wschodnia część działki ewidencyjnej nr 2541/5, położonej w Niepołomicach, stanowiąca plac w centrum Miasta (Rynek), zagospodarowana jest kostką z kamienia;
 • południowo-wschodnia część działki ewidencyjnej nr 2541/5, położonej w Niepołomicach, stanowiąca plac w centrum Miasta (Rynek), zagospodarowana jest kostką z kamienia;
 • północno-wschodnia część działki ewidencyjnej nr 2541/5, położonej w Niepołomicach, stanowiąca plac w centrum Miasta (Rynek), zagospodarowana jest kostką z kamienia;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 • działka ewidencyjna nr 2541/5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Centrum, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1KPP1 (tereny przestrzeni publicznych objętych nadzorem konserwatorskim), ze względu na zabytkowy charakter układu urbanistycznego – Rynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem M8; przedmiotowa nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w najem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. usytuowanie ogródka gastronomicznego;
 • działka ewidencyjna nr 2541/5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Centrum, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1KPP1 (tereny przestrzeni publicznych objętych nadzorem konserwatorskim), ze względu na zabytkowy charakter układu urbanistycznego – Rynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem M8; przedmiotowa nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w najem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. usytuowanie ogródka gastronomicznego;
 • działka ewidencyjna nr 2541/5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Centrum, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1KPP1 (tereny przestrzeni publicznych objętych nadzorem konserwatorskim), ze względu na zabytkowy charakter układu urbanistycznego – Rynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem M8; przedmiotowa nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w najem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. usytuowanie stolików i krzesełek przed lokalem gastronomicznym;

Termin zagospodarowania nieruchomości:

 • nie dotyczy
 • nie dotyczy
 • nie dotyczy

 

Cena nieruchomości:

 • nie dotyczy
 • nie dotyczy
 • nie dotyczy

 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

 • nie dotyczy
 • nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu najmu:

(1) miesięczny czynsz wynosi 1.274,42 zł netto + 23% VAT

(2) miesięczny czynsz wynosi 817,04 zł netto + 23% VAT

(3) miesięczny czynsz wynosi  267,88 zł netto + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat:

(1), (2), (3) czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego

Zasady aktualizacji opłat:

wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania (w najem):

(1), (2), (3) kontynuacje umów z tymi samymi podmiotami

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2024 r. do 22 marca 2024r.