Dodano dn.: 22.01.2024

  Niepołomice, dnia 22.01.2024 r.

PLAN.6840.1.1.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,

 działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomości

Działka numer 1397/2 o pow. 0,0155 ha położona w miejscowości Podłęże gm. Niepołomice, obręb 0003, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00021099/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach.

Opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka nr 1397/2 położona jest w miejscowości Podłęże, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 964 i wjazdu na autostradę A4. Stanowi teren płaski o kształcie wąskiego pasa terenu, o długości ok. 31 m i szerokości ok. 5 m. Nieruchomość stanowi teren częściowo utwardzony kruszywem żwirowym i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działki stanowiące własność Skarbu Państwa urządzone jako drogi, nie posiada urządzonego zjazdu i nie posiada uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną; gazową, wodociągową  i kan. sanitarną.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – Etap A1 zatwierdzonego uchwałą nr LXIII/824/23 z dnia 28 września 2023 r. Rady Miejskiej w Niepołomicach – działka numer  1397/2 znajduje się w całości w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem 7U4

Cena nieruchomości

Cena netto działki numer 1397/2 wynosi: 50 000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych zero groszy).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Informacje dotyczące zbycia nieruchomości

W/w nieruchomość będzie przedmiotem zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz. 344) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa  13, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu (tj. do dnia 3 marca 2024 r.), pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5, Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości , pokój nr 5  tel. (12)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (przy Placu Zwycięstwa 13 i przy ul. Zamkowej 5, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.eu)  na okres od dnia 22 stycznia 2024 r. do dnia 11 lutego 2024 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).