Poprawiono dn.: 19.03.2024

PLAN.6850.2.2.2024                                                                                              Niepołomice, dn. 01.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Niepołomice
przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie), na okres powyżej 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie), na okres powyżej 3 lat

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

nieruchomości gruntowe położone w Niepołomicach, składające się z działek ewidencyjnych Nr 2508/3 o powierzchni 0,2452 ha,  Nr 2508/6 o powierzchni 0,2260 ha  oraz  Nr 2508/5 o powierzchni 0,1738 ha, zabudowana budynkiem użytkowym oznaczonymi numerem porządkowym Zamkowa 4 (dla których księgi wieczyste KR2I/00001451/8 i KR2I/00020564/2  prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach);

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem damym (w użyczenie):

nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6450 ha;

Opis  nieruchomości przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie):

działka ewidencyjna Nr 2508/3 położona w Niepołomicach jest niezabudowana, działka Nr 2508/6 położona w Niepołomicach utwardzona jest kostką brukową, znajduje się na niej parking ,  działka Nr 2508/5, położona w Niepołomicach, zabudowana jest budynkiem użytkowym oznaczonym numerem porządkowym Zamkowa 4;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość gruntowa położona w  Niepołomicach, składająca się z działek Nr 2508/3, 2508/5 i 2508/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/200/20  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.02.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części Miasta Niepołomice znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 1U2 – tereny usług komercyjnych, w strefie ekspozycji krajobrazowej, w strefie wysokich walorów społeczno – kulturowych; przedmiotowa nieruchomość zostanie oddana do używania pod tytułem darmym (w użyczenie) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Pola Kultury;

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy

Cena nieruchomości:

nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu oddania do użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do używania pod tytułem darmym (w użyczenie):

Umowa na okres powyżej 3 lat. Biorący w użyczenie będzie ponosić opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za odbiór nieczystości ciekłych i odpadów  na podstawie umów zawartych bezpośrednio z dostawcami mediów i usług.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2024 r. do 22 marca 2024r.